Concello de O Páramo | Unha praza de arquitecto – 6 meses, media xornada

27 Mar 2019

No BOP-Lugo de 27 de marzo, anúnciase a Convocatoria para a selección de persoal laboral temporal dun arquitecto.

O prazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles contados a partir do seguinte á data de publicación no BOP de Lugo.

Enlace ao anuncio.

Enlace ás bases.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Ayuntamiento de O Páramo | Una plaza de arquitecto – 6 meses, media jornada

En el BOP-Lugo de 27 de marzo, se anuncia la Convocatoria para la selección de personal laborar temporal de un arquitecto.

El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de publicación en el BOP de Lugo.

Enlace al anuncio.

Enlace a las bases.

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Xunta de Goberno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los Arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir