Concello das Pontes de García Rodríguez – convocatoria dunha praza de arquitecto/a

23 Abr 2021

No DOG do 21 de abril, anúnciase a convocatoria para a provisión, mediante o sistema de oposición, quenda libre, dunha praza de persoal funcionario/a de carreira, categoría arquitecto/a.

As bases da convocatoria publicáronse integramente no Boletín Oficial da provincia da Coruña núm. 65, do 9.4.2021.

O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais, contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Enlace ao DOG.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez – convocatoria de una plaza de arquitecto/a

En el DOG del 21 de abril se anuncia la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de oposición, turno libre, de una plaza de personal funcionario/a de carrera, categoría arquitecto/a.

Las bases de la convocatoria se publicaron íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña núm. 65, de 9.4.2021.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Enlace al DOG

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los Arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir