Resultado do proceso de selección da convocatoria para a cobertura dunha praza de arquitecto/a (titulado/a superior)

9 May 2019

Conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno, na súa sesión 1/2019 de 17 de xaneiro, comunicado na circular 1/2019 de 31 de xaneiro, creouse 1 praza de arquitecto/a (titulado/a superior) para que preste as funcións de arquitecto/a de visado na delegación de A Coruña, con dispoñibilidade de prestar ademais ditas funcións na sede colexial, así como as funcións de persoal de apoio á área de formación, para o cal se determinou a realización dunha convocatoria libre para prover dita vacante nos termos previsto na circular nº 4/2019 de 22 de marzo.

Segundo o notificado anteriormente, rematado o proceso de inscrición e tras verificar que as solicitudes de inscrición presentadas, constaban como completas e conformes ás bases da convocatoria as solicitudes dos/as 37 colexiados/as.

Realizadas as probas presenciais, foron seleccionados 7 para pasar á fase de Entrevista que tivo lugar o pasado 3 de maio, polo que, rematado dito proceso de selección, comunícanse a continuación os resultados, a puntuación total obtida polos candidatos que realizaron na entrevista que é a seguinte:

 

Nome / Apelido Nº colex. Probas presenciais

(Máximo 100 puntos)

Entrevista (máximo 100) Total

proceso

Orden

Posto

Práctica

(Máx. 40)

Test

(Máx. 60)

Total CV

(Máx.  25)

Probas (Máx. 25) Val. pers.

(Max. 50)

Total
Anxa Otero Erias 3730 17,5 41 58,5 20 20 45 85 143,5 1
Paula Charlín Padín 4964 37 3 40 25 25 50 100 140 2
Cristina del Pilar Fernández Cid 2255 18 44 62 20 15 40 75 137 3
Lara Cuervo Álvarez 2658 34,5 20 54,5 20 20 35 75 129,5 4
Ana Isabel Garcia Boutureira 3300 23,5 16,5 40 20 20 35 75 115 5
Alejandro Iglesias Alonso 4369 28 12 40 20 20 35 75 115 5
Susana Rodriguez Carballido 2518 17,5 22,5 40 20 20 35 75 115 5

 

Á vista dos resultados, a candidata que mais puntos obtivo é Dona Anxa Otero Erias, colexiada nº 3.730, que será a contratada para o posto obxecto da convocatoria. Os demais candidatos entrevistados pasarán a formar un listado de suplentes, ordenados de maior a menor puntuación. En caso de que o seleccionado finalmente renuncie ao posto ou non supere o período de proba, procederase a ofrecer a contratación aos suplentes polo orden de prelación indicado ata que se asigne a praza obxecto do contrato.

As consultas e reclamacións sobre esta convocatoria poderanse realizar no panel de servizos colexiais no seguinte ENLACE

Compartir