Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG | EGAP 2019-2020. Publicación de contidos, ponentes e desenvolvemento do curso

22 Ago 2019

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza novamente este ano, en colaboración coa EGAP, a edición 2019-2020 do Curso Superior de Técnico de Urbanismo. Este curso ten como obxectivo que os alumnos adquiran os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que lles capaciten para actuar no mundo da ordenación do territorio e do urbanismo e responsabilizarse dos procesos de xestión do solo. Para ese efecto se parte da análise e do estudo pormenorizado da normativa de ordenación do territorio e urbanística, con especial atención á autonómica galega, combinando o estudo dos fundamentos teóricos cunha completa formación práctica que se fai imprescindible no ámbito da ordenación do territorio e do urbanismo.

Nos seguintes enlaces está dispoñible a programación do curso, contidos detallados, horarios e relatores, que podería ser obxecto de pequenos axustes e cuxa versión definitiva se publicará coa apertura da matrícula.

Programa curso superior técnico urbanismo 2019-2020_GALEGO

Recoñecementos oficiais:

O curso está homologado pola Escola Galega de Administración Pública e valorado con 1,5 puntos en convocatorias oficiais.

Matriculación:

O prazo de matrícula abrirase coa publicación da convocatoria oficial no DOGA, que está prevista para a primeira semán de setembro. No momento en que dita publicación sexa efectiva, vos informaremos a través dos medios habituais. Permanecerá aberto ata o día 30 de septembro de 2019 ou ata esgotarse as 50 prazas dispoñibles.

Os importes de matrícula son os seguintes:

– Matrícula ordinaria: 3.200 euros
– Colexiados: 2.800 euros
– Colexiados subscritos ao servizo de formación: 2.050 euros*
– Empregados públicos con dereito a bonificación: 2.050 euros

(*) Os colexiados que non vos atopedes subscritos ao servizo de formación en 2019, podedes solicitar a subscrición no seguinte enlace: http://www.coag.es/profesion/atenciontelematica/ (nova consulta)

Modalidades de pago:

O importe de matrícula poderá facerse efectivo nun único pago, ou ben fraccionarse en dous prazos:

– O 60% no momento da formalización da inscrición.
– O 40% no mes de xaneiro de 2020.

Os alumnos que opten por facer efectivo o importe total nun único pago, terán unha bonificación adicional dun 5% sobre o importe de matrícula correspondente.

Polo tanto, os importes de matrícula para cada unha das modalidades son os seguintes:

Tipo de matrícula Modalidade de pago
Único prazo Dous prazos
Pago 1 (5% desconto) Pago 1 (60%) Pago 2 (40%)
Ordinaria 3.040 1.920 1.280
Colexiados 2.660 1.680 1.120

Colexiados con formación

Empregados públicos con dereito a bonificación

1.950 1.230 820

O pago da matrícula farase efectivo mediante transferencia bancaria, indicando no concepto CSTU seguido do nome do alumno, á seguinte conta:

ES09 3183 1500 91 0000930025

Matriculación:

A matrícula formalizarase on-line, e será necesario adxuntar os documentos seguintes:

  • Xustificante do pago por transferencia do importe correspondente á matrícula. Para formalizar a matrícula, é necesario cubrir o formulario on line ao que pode accederse no enlace que indicamos a continuación, ao que deben adxuntarse os seguintes documentos:
  • No caso de empregados públicos con dereito a bonificación, escaneado da certificación pública descriptiva das funcións que desenvolve no posto de traballo, expedida pola persoa que realice as tarefas de certificación da administración na que presta os seus servizos.
  • No caso de solicitantes de matrícula ordinaria, escaneado do título de doutorado, licenciatura, diplomatura,  grao, arquitectura, Enxeñería, arquitectura técnica ou enxeñería técnica.

Datas e lugar de celebración:

O curso desenvolverase nas aulas da EGAP, rúa Madrid, 2-4, polígono de Fontiñas, Santiago de Compostela. No programa indícanse as datas e horario previsto para cada unha das xornadas.

Terá unha duración de 288 horas que se distribuirán a razón de oito horas por semana, ordinariamente os xoves de 10.00 h. a 14.15 h. e de 15.45 h. a 20.00 h. A duración do traballo individual se cifra en 62 horas, polo que no certificado final se consignarán 350 horas.

Máis información e consultas:

Para formular consultas ao respecto deste curso, podes dirixirte a nós a través de:

  • Colexiados: a través do panel de servizos do COAG, sección de Formación, no seguinte ENLACE
  • Non colexiados: a través do enderezo de correo electrónico formacion@colexiodearquitectos.org, no seguinte ENLACE

 

Advertencia:

A celebración do curso está condicionada a que se alcance o número mínimo de alumnos matriculados para a viabilidade do mesmo. En caso contrario, comunicarase a cancelación do curso e o COAG procederá á devolución dos importes abonados.


El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza nuevamente este año, en colaboración con la EGAP, la edición 2019 – 2020 del Curso Superior de Técnico de Urbanismo. Este curso tiene como objetivo que los alumnos adquieran los conocimientos teórico-prácticos y habilidades que les capaciten para actuar en el mundo de la ordenación del territorio y del urbanismo y responsabilizarse de los procesos de gestión del suelo. A tal efecto se parte del análisis y del estudio pormenorizado de la normativa de ordenación del territorio y urbanística, con especial atención a la autonómica gallega, combinando el estudio de los fundamentos teóricos con una completa formación práctica que se hace imprescindible en el ámbito de la ordenación del territorio y del urbanismo.

En los siguientes enlaces está disponible la programación del curso, contenidos detallados, horarios y ponentes, que podría ser objeto de pequeños ajustes y cuya versión definitiva se publicará con la apertura de la matrícula.

Programa curso superior técnico urbanismo 2019-2020_CASTELLANO

Reconocimientos oficiales:

El curso está homologado por la Escola Galega de Administración Pública y valorado con 1,5 puntos en convocatorias oficiales.

Matriculación:

El plazo de matrícula se abrirá con la publicación de la convocatoria oficial en el DOGA, que está prevista para la primera semana de septiembre. En el momento en que dicha publicación sea efectiva, os informaremos a través de los medios habituales. Permanecerá abierto hasta el día 30 de septiembre de 2019 o hasta agotarse las 50 plazas disponibles.

Los importes de matrícula son los siguientes:

– Matrícula ordinaria: 3.200 euros
– Colegiados: 2.800 euros
– Colegiados suscritos al servicio de formación: 2.050 euros*
– Empleados públicos con derecho a bonificación: 2.050 euros

(*) Los colegiados que no os encontréis suscritos al servicio de formación en 2019, podéis solicitar la suscripción en el siguiente enlace:

http://www.coag.es/profesion/atenciontelematica/ (nueva consulta)

Modalidades de pago:

El importe de matrícula podrá hacerse efectivo en un único pago, o bien fraccionarse en dos plazos:

– El 60% en el momento de la formalización de la inscripción.
– El 40% en el mes de enero de 2020.

Los alumnos que opten por hacer efectivo el importe total en un único pago, tendrán una bonificación adicional de un 5% sobre el importe de matrícula correspondiente.

Por lo tanto, los importes de matrícula para cada una de las modalidades son los siguientes:

Tipo de matrícula Modalidad de pago
Único plazo Dos plazos
Pago 1 (5% descuento) Pago 1 (60%) Pago 2 (40%)
Ordinaria 3.040 1.920 1.280
Colegiados 2.660 1.680 1.120

Colegiados con formación

Empleados públicos con derecho a bonificación

1.950 1.230 820

El pago de la matrícula se hará efectivo mediante transferencia bancaria, indicando en el concepto CSTU seguido del nombre del alumno, a la siguiente cuenta:

ES09 3183 1500 91 0000930025

Matriculación:

La matrícula se formalizará on-line, y será necesario adjuntar los documentos siguientes:

  • Justificante del pago por transferencia del importe correspondiente a la matrícula. Para formalizar la matrícula, es necesario cubrir el formulario on line al que puede accederse en el enlace que indicamos a continuación, al que deben adjuntarse los siguientes documentos:
  • En el caso de empleados públicos con derecho a bonificación, escaneado de la certificación pública descriptiva de las funciones que desarrolla en el puesto de trabajo, expedida por la persona que realice las tareas de certificación de la administración en la que presta sus servicios.
  • En el caso de solicitantes de matrícula ordinaria, escaneado del título de doctorado, licenciatura, diplomatura,  grado, arquitectura, ingeniería, arquitectura técnica o ingeniería técnica.

Fechas y lugar de celebración:

El curso se desarrollará en las aulas de la EGAP, calle Madrid, 2-4, polígono de Fontiñas, Santiago de Compostela. En el programa se indican las fechas y horario previsto para cada una de las jornadas.

Tendrá una duración de 288 horas que se distribuirán a razón de ocho horas por semana, ordinariamente los jueves de 10.00 h. a 14.15 h. y de 15.45 h. a 20.00 h. La duración del trabajo individual se cifra en 62 horas, por lo que en el certificado final se consignarán 350 horas.

Más información y consultas:

Para formular consultas al respecto de este curso, puedes dirigirte a nosotros a través de:

  • Colegiados: a través del panel de servicios del COAG, sección de Formación, en el siguiente ENLACE
  • No colegiados: a través de la dirección de correo electrónico  formacion@colexiodearquitectos.org, en el siguiente ENLACE

 

Advertencia:

La celebración del curso está condicionada a que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados para la viabilidad del mismo. En caso contrario, se comunicará la cancelación del curso y el COAG procederá a la devolución de los importes abonados.

Compartir