Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

31 Ago 2021

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Prezos de matrícula:

 • Matrícula ordinaria: 100 euros
 • Arquitectos colexiados: 65 euros
 • Arquitectos colexiados suscritos ao servizo de formación: 45 euros

Metodoloxía 

 • Flexibilidade para o alumno.
 • Enfoque práctico.
 • Fomento da participación.
 • Posibilidade de seguemento on line [en tempo real] ou off line [en diferido]
 • O curso desenvólvese en modalidade íntegramente on-line, utilizando como soporte a plataforma de formación on line do COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será o medio a través do que se canalizará toda a operativa do curso, e nela habilitaránse todas as actividades e recursos que se utilizarán.

Programa completo e matrícula 

No programa completo, que pode consultarse a continuación, descríbese a metodoloxía e explícanse as actividades que integran o curso e a súa temporalización e modalidades de seguemento.

Aforo e prazos de matrícula:

Para dar cobertura á elevada demanda, vimos de habilitar unha segunda edición adicional do curso. Así, terán lugar dúas edicións simultáneas coa seguinte cronoloxía (Ver programación detallada no programa do curso):

 • Edición 1: Alumnos matriculados ata as 15:00 h do martes 30 de agosto. Luns 20 e 27 de setembro, lunes 4 e 11 de outubro. Pechada.
 • Edición 2: Alumnos matriculados a partir das15:00 h do martes 30 de agosto: Luns 20 e xoves 30 de setembro, xoves 7 e luns 11 de outubro. Aberto prazo de matrícula.

As sesións do 20 de setembro e 11 de outubro son comúns para todos os alumnos.

O aforo é limitado.
 • Prazo preferente de matrícula (exclusivo para colexiados COAG suscritos ao servizo de formación): ata o martes 31/08/2021 ás 15:00 h.
 • Todas as modalidades: desde as 15:00h do martes 31/08/2021 ata o xoves 16/09/2021 ás 23:59h.  
————————–
[esp]

Este curso tiene como objetivos principales que los alumnos adquieran los conocimientos precisos y especializados necesarios en materia de ahorro energético.

Para ello es necesario, por una parte, conocer, desde un punto de vista práctico, tanto el marco regulador actual, con las recientes modificaciones tanto en materia de ahorro de energía CTE-HE como de la certificación energética y, por otra, las herramientas de cálculo que permiten verificar el cumplimiento de dichas exigencias. En este curso nos centraremos en las herramientas que la Administración pone a disposición de los técnicos para este fin: La herramienta unificada Lider Calener [HULC] y la aplicación CE3x.

Las materias desarrolladas se apoyarán en la exposición de contenidos teóricos y en talleres prácticos. La metodología, actividades y programación se detallan en el  programa del curso.

Precios de matrícula:

 • Matrícula ordinaria: 100 euros
 • Arquitectos colegiados: 65 euros
 • Arquitectos colegiados suscritos al servicio de formación: 45 euros

Metodología 

 • Flexibilidad para el alumno [Sólo dos jornadas de asistencia en directo obligatorias]
 • Enfoque práctico.
 • Fomento de la participación.
 • Posibilidad de seguimiento on line [en tiempo real] u off line [en diferido]
 • El curso se desarrolla en modalidad íntegramente on-line, utilizando como soporte la plataforma de formación on line del COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será el medio a través del que se canalizará toda la operativa del curso, y en ella se habilitarán todas las actividades y recursos que se utilizarán.

Programa completo y matrícula 

En el programa completo, que puede consultarse a continuación, se describe la metodología y explican las actividades que integran en curso y su temporalización y modalidades de seguimiento.

Aforo y plazos de matrícula:
Para dar cobertura a la elevada demanda, se han habilitado una segunda edición adicional del curso. Así, tendrán lugar dos ediciones simultáneas con la siguiente cronología (Ver programación detallada del curso):
 • Edición 1: Alumnos matriculados hasta las 15:00 h del martes 30 de agosto. Lunes 20 y 27 de septiembre, lunes 4 y 11 de octubre. Cerrada.
 • Edición 2: Alumnos matriculados a partir de las 15:00 h del martes 30 de agosto: Lunes 20 y jueves 30 de septiembre, jueves 7 y lunes 11 de octubre. Abierto plazo de matrícula.

Las sesiones del 20 de septiembre y 11 de octubre son comunes para todos los alumnos.


El aforo es limitado.es

 • Plazo preferente de matrícula (exclusivo para colegiados COAG suscritos al servicio de formación): hasta el martes 31/08/2021 a las 15:00 h.
 • Todas las modalidades: desde las 15:00h del martes 31/08/2021 hasta el jueves 16/09/2021 a las 23:59h.  

Compartir