Aberta a matrícula do primeiro novo curso do itinerario formativo «Metodoloxía BIM para arquitectos» 2019 e aberta a preinscrición nos seguintes

10 Abr 2019

Este itinerario formativo, que incorpora tres novos cursos, plantéxase como unha axuda ao arquitecto na necesaria transición desde un entorno CAD a un entorno de traballo baseado en procesos BIM, especialmente para pequenos estudos.

O itinerario formativo BIM para este ano 2019, que recolle a secuencia temporal, así como os aspectos clave e procesos para levar a cabo con éxito a implantación BIM nun pequeno estudio de arquitectura, articúlase nun primeiro curso xeral, xa celebrado («Aproximación á metodoloxía BIM para arquitectos»), e nestes tres novos cursos de duración breve, que os alumnos poden cursar de forma independente en función dos seus coñecementos e dispoñibilidade. Non obstante, salvo que o alumno conte cos coñecementos necesarios na materia de cada un dos módulos, recoméndase seguir o itinerario completo para acadar os obxectivos definidos.

Na aprendizaxe práctica o alumno poderá elixir a ferramenta ou ferramentas de modelado que prefira [Allplan, Archicad, Edificius, Revit].

[+ enlace ao programa completo]

Modalidade

Os cursos desenvolveranse en modalidade semipresencial, cun maior peso da parte online, combinando os beneficios da formación presencial e telemática, e permitindo ademais unha maior e flexibilidade á hora de cursalos. A duración de cada curso será de 45 horas (8 presenciais e 37 online).

Prezos

Dada a importancia desta liña formativa, os cursos terán prezos reducidos (1,70 €/hora), sendo o importe de matrícula en cada un deles:

  • colexiados COAG subscritos a formación: 75€
  • colexiados COAG: 95€
  • matrícula ordinaria: 150€

Ademais, ofrécese un desconto adicional do 10% sobre o prezo total de matrícula a aqueles colexiados que se inscriban nos tres cursos do itinerario formativo BIM 2019. Este desconto aplicarase na matriculación do terceiro curso do itinerario.

Preinscrición

A preinscrición ten a finalidade de axustar e adecuar, na maior medida posible, a programación dos cursos á demanda e preferencias xeográficas dos alumnos.

Ademais, ao preinscribirte recibirás unha notificación no teu correo no momento no que se abra a matrícula dos cursos, antes da difusión xeral a través das canles de comunicación do COAG. Para preinscribirte, utiliza o seguinte enlace:

[preinscripción nos cursos do itinerario formativo BIM COAG 2019]


Este itinerario formativo, que incorpora tres nuevos cursos, se plantea como una ayuda al arquitecto en la necesaria transición desde un entorno CAD a un entorno de trabajo basado en procesos BIM, especialmente para pequeños estudios.

El itinerario formativo BIM para este año 2019, que recoge la secuencia temporal, así como los aspectos clave y procesos para llevar a cabo con éxito a implantación BIM en un pequeño estudio de arquitectura, se articula en un primero curso general, ya celebrado («Aproximación a la metodología BIM para arquitectos»), y en estos tres nuevos cursos de duración breve, que los alumnos pueden cursar de forma independiente en función de sus conocimientos y disponibilidad. No obstante, salvo que el alumno cuente con los conocimientos necesarios en la materia de cada uno de los módulos, se recomienda seguir el itinerario completo para conseguir los objetivos definidos.

En el aprendizaje práctico el alumno podrá elegir la herramienta o herramientas de modelado que prefiera [Allplan, Archicad, Edificius, Revit].

[+ enlace a programa completo]

Modalidad

Los cursos se desarrollarán en modalidad semipresencial, con un mayor peso de la parte online, combinando los beneficios de la formación presencial y telemática, permitiendo además una mayor flexibilidad a la hora de cursarlos. La duración de cada curso será de 45 horas (8 presenciales y 37 online).

Precios

Dada la importancia de esta línea formativa, los cursos tendrán precios reducidos (1,70 €/hora), siendo el importe de matrícula en cada uno de ellos:

  • colegiados COAG suscritos a formación: 75€
  • colegiados COAG: 95€
  • matrícula ordinaria: 150€

Además, se ofrece un descuento adicional del 10% sobre el precio de total de matrícula a aquellos colegiados que se inscriban en los tres cursos del itinerario formativo BIM 2019. Este descuento se aplicará en la matriculación del tercer curso del itinerario.

Preinscripción

La preinscripción tiene la finalidad de ajustar y adecuar, en la mayor medida posible, la programación de los cursos a la demanda y preferencias geográficas de los alumnos. 

Además, al preinscribirte recibirás una notificación en tu correo en el momento en el que se abra la matrícula de los cursos, antes de la difusión general a través de los canales de comunicación del COAG. Para preinscribirte, utiliza el siguiente enlace:

[preinscripción en los cursos del itinerario formativo BIM COAG 2019]

Compartir