Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos para a construción da nova sede do IMELGA en Santiago de Compostela

Índice:

Entidade adxudicadora

a) Organismo: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.
c) Código do expediente: 2021-SESE-NLOB

Obxecto do Concurso

O obxecto deste concurso é seleccionar a mellor idea, a xuízo do Xurado, e desenvolvida a nivel de anteproxecto, que sirva de base ao correspondente proxecto técnico, básico e de execución, incluído o estudio de seguridade e saúde, o estudo de xestión de residuos, a certificación enerxética e o proxecto de telecomunicacións das obras de construcción do edificio que albergará a nova sede do IMELGA en Santiago de Compostela.

Para a redacción do dito anteproxecto haberá de terse en consideración a normativa urbanística e medioambiental aplicable e as determinacións dispostas nos plans urbanísticos do concello de Santiago de Compostela, das que se deberá dar cumprimento.

As obras a executar en desenvolvemento do anteproxecto gañador deste concurso de ideas terán un orzamento máximo de 4.363.570,00 euros. Este importe inclúen os gastos xerais, o beneficio industrial e o IVE (21%).

Destinatarios do concurso

Tendo en conta que o concurso está dirixido á selección de ideas ou solucións que posteriormente se pretenden materializar nun proxecto construtivo cuxa redacción require estar en posesión dunha titulación específica (arquitecto superior), poderán concorrer ao concurso:

 • As persoas físicas ou equipos multidisciplinares, españois ou non, que se atopen facultados legalmente para exercer a profesión en territorio español, sempre que polo menos un dos integrantes do equipo sexa un titulado con habilitación para este tipo de obras segundo o establecido na Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación e demais normativa de aplicación.
  No caso dos equipos deberá designarse un director, que será titulado con habilitación para este tipo de obras, e que actuará para todos os efectos como representante do mesmo ante a organización do concurso.
 • As persoas xurídicas cuxos fins sociais correspóndanse co obxecto do concurso, a condición de que o director do equipo ou encargado de dirixir os traballos sexa un titulado habilitado segundo a lexislación vixente.
 • Admítese tamén a participación de agrupacións de profesionais ou de empresas de arquitectura que adopten a forma de UTE (Unión Temporal de empresas ou profesionais) segundo resulta do artigo 69 da LCSP. Neste caso deberán achegar un compromiso de unión que manterán durante a vixencia do concurso, con designación da persoa que asumirá a representación fronte á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Pública e Xustiza. Deberán indicar tamén os nomes e circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participación de cada un deles e que asumen o compromiso de constituírse formalmente en UTE, en caso de resultar adxudicatarios (artigo 69 da LCSP e 24 do RGLCAP). Presentarán tamén a designación dun representante ou apoderado único da unión con poder suficiente para exercer os dereitos e cumprir as obrigacións que do contrato deriven ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contía significativa.

Cada participante só poderá formar parte dun único equipo, ben sexa como titular ou como colaborador e só poderá presentar unha proposta. O incumprimento deste punto dará lugar á descualificación de todas as propostas que presente.

Non poderán participar no concurso, como titulares ou como membros de equipos, persoas comprendidas nos seguintes supostos:

 • Os membros do Xurado
 • Quen teña cos anteriores parentesco dentro do cuarto grao de consanguinidade ou segundo de afinidade.
 • Quen se encontre asociado ou manteña relacións de servizo ou colaboración profesional cos membros do Xurado.
 • Persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do sector público autonómico.
 • Quen concorra nalgunha das causas de prohibición de contratar previstas no artigo 71 da LCSP.

Esta circunstancia deberá acreditarse mediante declaración responsable, como paso previo á recepción do premio.

Ningún participante poderá establecer ningún tipo de relación profesional cos membros do Xurado durante o período do concurso.

Garantías esixidas:

Provisional: non se esixe.
Definitiva: non se esixe.

Premios

Gañador do concurso e Primeiro premio 15.000 €
Segundo premio 13.000 €
Terceiro premio 12.000 €
Primeiro accésit 5.000 €
Segundo accésit 5.000 €
Terceiro accésit 5.000 €

O importe destes premios inclúen o 21% de IVE.

Outórgase ao gañador o dereito de optar á adxudicación, polo procedemento negociado previsto no artigo 168d d) da LCSP e como único invitado, dun contrato consistente na redacción do proxecto básico e de execución (incluído o estudo de seguridade e saúde, o estudo de xestión de residuos, a certificación enerxética e o proxecto de telecomunicacións). Así mesmo, no momento en que a Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo decida iniciar a execución da obra, o gañador poderá optar á adxudicación, polo procedemento negociado previsto no artigo 168 d) da LCSP e como único invitado, dun contrato consistente na dirección das obras. O importe do premio en metálico percibido polo gañador do concurso terá a condición de aboamento a conta dos honorarios de redacción do devandito proxecto, sempre que lle sexa adxudicada a súa redacción polo citado procedemento.

O importe máximo previsto para o contrato de redacción do proxecto que se derive do presente concurso e maila a dirección de obra, en concepto de honorarios, será de 268.414,53 euros, IVE incluído, dos que 167.209,05 € corresponden á redacción do proxecto e 101.205,48 € á dirección das obras.

Xurado

O Xurado estará composto polos seguintes membros:

Presidenta:

 • A secretaria xeral técnica da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Secretaria:

 • Actuará como secretaria, con voz e sen voto, a persoa titular da subdirección xeral de Réxime Xurídico da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Vogais:

 • A persoa titular da Xefatura de Servizo de obras e proxectos (arquitecto) da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.
 • Dous/dúas arquitectos/as propostos/as pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
 • Un/unha arquitecto/a proposto/a polo Instituto Galego de Vivenda e Solo.
 • Dous/dúas arquitectos/as en representación do COAG.
 • Ununha representante da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ununha representante da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia.

Unha vez nomeado o xurado do concurso, farase pública a súa composición definitiva no perfil do contratante e na páxina web do COAG.

Prazo

O prazo de presentación será de dous meses desde a convocatoria, rematando o día 6 de outubro de 2021.

Forma de presentación

Os traballos presentaranse baixo LEMA (cinco letras e tres díxitos), que deberá figurar en tódolos documentos de maneira que estes se manteñan anónimos ata que se produza a adxudicación dos premios.

De conformidade coa Disposición Adicional 15ª da LCSP 3 d) (“Cando os pregos da contratación requiran a presentación de modelos físicos ou a escala que non poidan ser transmitidos utilizando medios electrónicos”) e coa finalidade de preservar o anonimato, permítese a presentación en papel das propostas.

A documentación presentarase nun sobre/paquete pechado, co seguinte título: “CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE XURADO PARA A CONSTRUCIÓN DA NOVA SEDE DO IMELGA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA”, identificado no seu exterior exclusivamente co LEMA elixido polos concursantes para preservar o anonimato.

O sobre/paquete, que se presentará en embalaxe opaco e pechado, conterá dous sobres pechados, A e B, coa rotulación exterior que segue:

SOBRE A

Rotulación exterior:

   • CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE XURADO PARA A CONSTRUCIÓN DA NOVA SEDE DO IMELGA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
   • SOBRE A
   • DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DO CONCURSANTE
   • LEMA

SOBRE B

Rotulación exterior:

   • CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE XURADO PARA A CONSTRUCIÓN DA NOVA SEDE DO IMELGA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
   • SOBRE B
   • DOCUMENTACIÓN DO ANTEPROXECTO
   • LEMA

Lugar de Presentación

As propostas entregaranse necesariamente na oficina do Rexistro Xeral e de Información á Cidadanía da Xunta de Galicia, situado no Complexo Administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, e virán dirixidos a:

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.
Secretaría Xeral Técnica
Complexo Administrativo San Caetano, Bloque 1 – 1º andar
15781 – Santiago de Compostela

Non obstante os concursantes poderán tamén enviar as  proposicións  por correo. Neste caso, deberán xustificar a data de imposición do envío na oficina de correos (será requisito indispensable que se trate dunha oficina de correos prestadora do Servizo Postal Universal) e anunciarlle ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo electrónico á dirección: sxt.vicepresidenciaprimeira@xunta.gal, no  mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos  non  será  admitida a proposición se é recibida polo devandito órgano de contratación con posterioridade á data na que remata o prazo sinalado nos anuncios de licitación.

No suposto de presentación de propostas por correo, o anonimato deberá quedar garantido, de maneira que non aparezan datos da persoa ou empresa que realiza o envío. En caso contrario será rexeitada a proposición.

Transcorridos, porén, os dez días naturais seguintes á indicada data sen se recibir a proposición, esta non será admitida en ningún caso.

Visitas

Nos correspondentes anuncios na plataforma de licitación do concurso indicaranse as datas e horas nas que se organizarán as visitas informativas a parcela na que se levará a cabo a construción, que se levarán a cabo nos termos que se determinen de común acordo entre a Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o COAG.  A elas poderán asistir os concursantes interesados que o desexen, logo de comunicación á Administración na forma en que se indique nos citados anuncios, aceptándose un máximo de dúas visitas por concursante. A non asistencia ás mesmas non da dereito aos concursantes de solicitar novas visitas.

Actualizado a 15/09/2021:

Visita á parcela o 21 de setembro de 2021

Documentación

BASES DO CONCURSO

Documentación catastral

Documentación informativa situación

Plano topográfico editable

Normas UNE seguridade nos laboratorios

 

PÁXINA DE CONTRATOS DE GALICIA

 


GALEGO

CASTELLANO

 

Índice:

▲ índice

Entidad adjudicadora

a) Organismo: Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número del expediente: 2021-SESE-NLOB

Objeto del concurso

El objeto de este concurso es seleccionar la mejor idea, a juicio del Jurado, y desarrollada a nivel de anteproyecto, que sirva de base al correspondiente proyecto técnico, básico y de ejecución, incluido el estudio de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos, la certificación energética y el proyecto de telecomunicaciones de las obras de construcción del edificio que albergará la nueva sede del IMELGA en Santiago de Compostela.

Para la redacción de dicho anteproyecto habrá de tenerse en consideración la normativa urbanística y medioambiental aplicable y las determinaciones dispuestas en los planes urbanísticos del ayuntamiento de Santiago de Compostela, de las que se deberá dar cumplimiento.

Las obras a ejecutar en desarrollo del anteproyecto ganador de este concurso de ideas tendrán un presupuesto máximo de 4.363.570,00 euros. Este importe incluye los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA (21%).

Destinatarios del concurso

Toda vez que el concurso está dirigido a la selección de ideas o soluciones que posteriormente se pretenden materializar en un proyecto constructivo cuya redacción requiere estar en posesión de una titulación específica (arquitecto superior), podrán concurrir al concurso:

 • Las personas físicas o equipos multidisciplinares, españoles o no, que se encuentren facultados legalmente para ejercer la profesión en territorio español, siempre que por lo menos uno de los integrantes del equipo sea un titulado con habilitación para este tipo de obras según lo establecido en la Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y demás normativa de aplicación.
  En el caso de los equipos deberá designarse un director, que será titulado con habilitación para este tipo de obras, y que actuará a todos los efectos como representante del mismo ante la organización del concurso.
 • Las personas jurídicas cuyos fines sociales se correspondan con el objeto del concurso, siempre y cuando el director del equipo o encargado de dirigir los trabajos sea un titulado habilitado según la legislación vigente.
 • Se admite también la participación de agrupaciones de profesionales o de empresas de arquitectura que adopten la forma de UTE (Unión Temporal de empresas o profesionales) según resulta del artículo 69 de la LCSP. En este caso deberán aportar un compromiso de unión que mantendrán durante la vigencia del concurso, con designación de la persona que asumirá la representación frente a la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Pública y Justicia. Deberán indicar también los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en UTE, en caso de resultar adjudicatarios (artículo 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP). Presentarán también la designación de un representante o apoderado único de la unión con poder suficiente para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poder mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

Cada participante sólo podrá formar parte de un único equipo, bien sea cómo titular o como colaborador y sólo podrá presentar una propuesta. El incumplimiento de este punto dará lugar a la descalificación de todas las propuestas que presente.

No podrán participar en el concurso, como titulares o como miembros de equipos, personas comprendidas en los siguientes supuestos:

 • Los miembros del Jurado.
 • Quien tenga con los anteriores parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
 • Quien se encuentre asociado o mantenga relaciones de servicio o colaboración profesional con los miembros del Jurado.
 • Personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia y del sector público autonómico.
 • Quien concurra en alguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP.

Esta circunstancia deberá acreditarse mediante declaración responsable, como paso previo a la recepción del premio.

Ningún participante podrá establecer ningún tipo de relación profesional con los miembros del Jurado durante el período del concurso.

Garantías exigidas

 • Provisional: no se exige.
 • Definitiva: no se exige.

Premios

Ganador del concurso y Primer premio 15.000 €
Segundo premio 13.000 €
Tercer premio 12.000 €
Primer accésit 5.000 €
Segundo accésit 5.000 €
Tercer accésit 5.000 €

El importe de estos premios incluye el 21% de IVA.

Se otorga al ganador el derecho de optar a la adjudicación, por el procedimiento negociado previsto en el artículo 168d d) de la LCSP y como único invitado, de un contrato consistente en la redacción del proyecto básico y de ejecución (incluido el estudio de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos, la certificación energética y el proyecto de telecomunicaciones). Asimismo, en el momento en que la Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo decida iniciar la ejecución de la obra, el ganador podrá optar a la adjudicación, por el procedimiento negociado previsto en el artículo 168 d) de la LCSP y como único invitado, de un contrato consistente en la dirección de las obras. El importe del premio en metálico percibido por el ganador del concurso tendrá la condición de abono a cuenta de los honorarios de redacción del dicho proyecto, siempre que le sea adjudicada su redacción por el citado procedimiento.

El importe máximo previsto para el contrato de redacción del proyecto que se derive del presente concurso y a la dirección de obra, en concepto de honorarios, será de 268.414,53 euros, IVA incluido, de los que 167.209,05 € corresponden a la redacción del proyecto y 101.205,48 € a la dirección de las obras.

Jurado

El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidenta:

 • La secretaria general técnica de la Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.

Secretaria:

 • Actuará como secretaria, con voz y sin voto, la persona titular de la subdirección general de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.

Vocales:

 • La persona titular de la Jefatura de Servicio de obras y proyectos (arquitecto) de la Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.
 • Dos arquitectos/as propuestos/as por la Consellería de Infraestructuras y Movilidad.
 • Un arquitecto propuesto por el Instituto Gallego de Vivenda e Solo.
 • Dos arquitectos/as en representación del COAG.
 • Un representante de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia.
 • Un representante de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia.

Una vez nombrado el jurado del concurso, se hará pública su composición definitiva en el perfil del contratante y en la página web del COAG.

Plazo

El plazo de presentación será de dos meses desde la convocatoria, finalizando el día 6 de octubre de 2021.

Forma de presentación

Los trabajos se presentarán bajo LEMA (cinco letras y tres dígitos), que deberá figurar en todos los documentos de manera que estos se mantengan anónimos hasta que se produzca la adjudicación de los premios.

De conformidad con la Disposición Adicional 15ª de la LCSP 3 d) (“Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o la escala que no puedan ser transmitidos utilizando medios electrónicos”) y con la finalidad de preservar el anonimato, se permite la presentación en papel de las propuestas.

La documentación se presentará en un sobre/paquete cerrado, con el siguiente título: “CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL IMELGA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA”, identificado en su exterior exclusivamente con el LEMA elegido por los concursantes para preservar el anonimato.

Lo sobre/paquete, que se presentará en embalaje opaco y cerrado, contendrá dos sobres cerrados, A y B, con la rotulación exterior que sigue:

SOBRE A

Rotulación exterior:

  • CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL IMELGA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
  • SOBRE A
  • DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONCURSANTE
  • LEMA

SOBRE B

Rotulación exterior:

  • CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL IMELGA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
  • SOBRE B
  • DOCUMENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO
  • LEMA

Lugar de Presentación

Las propuestas se entregarán necesariamente en la oficina del Registro General y de Información a la Ciudadanía de la Xunta de Galicia, situado en el Complejo Administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, y vendrán dirigidos a:

Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.
Secretaría General Técnica
Complejo Administrativo San Caetano, Bloque 1 – 1º andar
15781 – Santiago de Compostela

No obstante, los concursantes podrán también enviar las propuestas por correo. En este caso, deberán justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos (será requisito indispensable que se trate de una oficina de correos prestadora del Servicio Postal Universal) y anunciarle al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico a la dirección: sxt.vicepresidenciaprimeira@xunta.gal, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos dos requisitos no será admitida la propuesta si es recibida por dicho órgano de contratación con posterioridad a la fecha en la que finaliza el plazo señalado en los anuncios de licitación.

En el supuesto de presentación de propuestas por correo, el anonimato deberá quedar garantizado, de manera que no aparezcan datos de la persona o empresa que realiza el envío. En caso contrario será rechazada la proposición.

Transcurridos, sin embargo, los diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin recibirse la proposición, esta no será admitida en ningún caso.

Visitas

En los correspondientes anuncios se indicarán las fechas y horas en las que se organizarán las visitas informativas a la parcela en la que se llevará a cabo a construcción, que se llevarán a cabo en los términos que se determinen de común acuerdo entre la Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo y el COAG.  A ellas podrán asistir los concursantes interesados que lo deseen, después de su comunicación a la Administración en la forma en que se indique en los citados anuncios, aceptándose un máximo de dos visitas por concursante. La no asistencia a las mismas no da derecho a los concursantes de solicitar nuevas visitas.

Documentación

BASES DEL CONCURSO

Documentación catastral

Documentación informativa situación

Plano topográfico editable

Normas UNE seguridad en los laboratorios

 

PÁGINA DE CONTRATOS DE GALICIA