Asignación de encargos en virtude da convocatoria da quenda de arquitectos para a catalogación de centros de ensino públicos, competencia da Xunta de Galicia

Oferta de empleo

Oferta de empleo

Pérez y Figueroa arquitectura+gestión, selecciona arquitecto/a colaborador autónomo para su estudio en A CORUÑA. Funciónes a desempeñar: Desarrollo de proyectos de rehabilitación de edificios, informes, inspeciónes técnicas.... Tipo de contrato: Colaborador autónomo...

read more

O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Catoira para adxudicar o Contrato de servizos de redacción do proxecto de mellora da mobilidade e recuperación de espazos públicos no núcleo Paseo Mirador da Ría.

Os principais motivos do recurso foron: a publicación de documentación o día antes da finalización do prazo de presentación de propostas e a valoración como criterios de adxudicación "contar co título de TÉCNICO ÁGORA" da Deputación de Pontevedra ou "TER ASISTIDO AO...

read more

O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Valga para adxudicar o Contrato de servizos de redacción do proxecto de creación de Senda Peonil e Ciclable dende o Lugar de Castiñeiras ata o núcleo de Ponte Valga. Expediente núm.: 209/2024

Os principais motivos da impugnación forom: - As melloras que se valoraban como criterios de adxudicación no entendemento de que as mesmas infrinxían a regulación sobre as melloras ao non supoñer unha perfección do contrato senón que, na opinión do COAG, suponían...

read more

O COAG remitiu ao Concello de Santiago unha solicitude de ampliación do prazo de presentación de propostas. licitación que se encontra en tramitación para adxudicación do contrato de servizos de redacción de Proxecto Básico e Execución (pbe) e dirección facultativa (DO+DI+CSS) do «Barrio verde de Pontepedriña: renaturalización da mazá e creación dun corredor ecolóxico urbano». expediente: con2024000004.

Á vista do previsto nos pregos e a proposta que hai que presentar, o COAG estima que o prazo de presentación de propostas previsto no é acaído e resulta insuficiente para preparar unha proposta coa debida calidade.

read more

O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación do Acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Monforte de Lemos, adoptado en sesión de data 12.02.2024, mediante o que se aprobaron as bases e convocatoria do proceso selectivo, como funcionario, por concurso-oposición, dunha praza de Arquitecto, Escala Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1 (BOP de Lugo Nº 58, de 9 de marzo de 2024)

O motivo do recurso foi a valoración prevista nas bases do mérito consistente na "experiencia profesional" debido a que existe unha prevalencia absoluta e unha desproporción manifesta na valoración da prestación de servizos no propio concello de Monforte e os seus...

read more
Oferta de empleo

Oferta de empleo

Estudio de arquitectura con sede en VIGO selecciona arquitecto/a para redacción de proyectos en todas a sus fases. Localidad: Vigo Requisitos: Dominio de programas de dibujo CAD, 3D, de diseño, mediciones y de gestión. Experiencia en puestos con funciones similares....

read more
Oferta de empleo

Oferta de empleo

AC8 ARQUITECTURA. selecciona arquitecto/a colaborador autónomo para o seu estudo en VIGO. Funciones a desempeñar: Desarrollo de todo tipo de proyectos Tipo de contrato: Colaborador autónomo Requisitos: Experiencia demostrable en desenrolo completo de proyectos y...

read more
Ayuntamiento de A Estrada

Ayuntamiento de A Estrada

Anuncio de las Bases generales de la convocatoria para cubrib en régimen de interinidad un puesto de arquitecto/a en el Ayuntamiento de A Estrada para el departamento de urbanismo y obras, unidad técnica (personal laboral temporal), publicada el jueves 16 de mayo, en...

read more