Apertura de matrícula do curso de práctica profesional 2019

29 Ago 2019

Este curso ten como obxectivo facilitar aos arquitectos unha ferramenta de axuda no coñecemento dos aspectos esenciais relacionados co exercicio da nosa profesión nos seus diferentes ámbitos, tanto para arquitectos que comezan a súa actividade, como para aqueles que desexen actualizarse. Para iso, expóñense a nivel xeral os principais aspectos e os problemas máis habituais do exercicio profesional. Os contidos do curso artéllanse como un percorrido polos diferentes traballos que desenvolvemos:
 1. O proceso proxectual e construtivo, seguindo a secuencia habitual de desenvolvemento temporal das diferentes fases do traballo: as fases previas, o proxecto, a dirección de obra, etc.
 2. A tramitación municipal de obras e actividades (licenzas e outras autorizacións administrativas)
 3. O que chamamos «outros traballos», que inclúen os  IAE, informes, dictámes, valoracións e taxacións, parcelacións urbanísticas, memorias de actividade, etc.

Esta secuencia permite integrar ademáis outras temáticas de gran relevancia, de carácter xeral ou relacionadas con cada unha das fases concretas, sobre aspectos transversais cuxo coñecemento é imprescindible para o desenvolvemento profesional dos arquitectos, como son:

 • Algunhas cuestións de tipo xurídico e administrativo (por exemplo, o contrato privado: como contratar e ser contratados)
 • estimación dos custos derivados do noso traballo.
 • tramitación colexial (visado obrigatorio, voluntario, rexistro).
 • Conceptos básicos e prácticos dasinatura electrónica.
 • Principais aspectos tecnolóxicos relacionados coa profesión.
 • Como peche, unha mesa redonda na que participarán compañeiros que exercen a profesión en diferentes ámbitos, que nos ofrecenrán diferentes visións e camiños profesionais para explorar.

O curso é de 20 horas presenciais. Celebraranse dúas edicións, unha en Ferrol e outra en Vigo (non está prevista a celebración noutras localizacións a curto prazo). A formación presencial complementarase mediante a plataforma online moodle.coag.es, na que se poñerá a disposción dos alumnos toda a documentación relacionada cos contidos tratados, así como modelos, test de autoavaliación, referencias, foros, etc.

As xornadas presenciais celebraranse:
〉 Ferrol: cinco xornadas en horario de tarde os días 16, 17, 18, 23 e 24 de setembro.
Vigo: cinco xornadas en horario de tarde os días 23, 24, 25, 30 de setembro e 1 de outubro.

máis información e matrícula

————————-

Este curso tiene como objetivo facilitar a los arquitectos una herramienta de ayuda en el conocimiento de los aspectos esenciales relacionados con el ejercicio de nuestra profesión en sus diferentes ámbitos, tanto para arquitectos que empiezan su actividad, como para aquellos que deseen actualizarse. Para eso, se exponen, a nivel general, los principales aspectos y los problemas más habituales del ejercicio profesional. Los contenidos del curso se articulan como un recorrido por los diferentes trabajos que desarrollamos:
 1. El proceso proyectual y constructivo, siguiendo la secuencia habitual de desarrollo temporal de las diferentes fases del trabajo: las fases previas, el proyecto, la dirección de obra, etc.
 2. La tramitación municipal de obras y actividades (licencias y otras autorizaciones administrativas)
 3. Lo que llamamos «otros trabajos», que incluyen los  IEE, informes, dictámenes, valoraciones y  tasaciones, parcelaciones urbanísticas, memorias de actividad, etc.

Esta secuencia permite integrar además otras temáticas de gran relevancia, de carácter general o relacionadas con cada una de las fases concretas, sobre aspectos transversales cuyo conocimiento es imprescindible para el desarrollo profesional de los arquitectos, como son:

 • Algunas cuestiones de tipo jurídico y administrativo (por ejemplo, el contrato privado: cómo contratar y ser contratados)
 • La estimación de los costes derivados de nuestro trabajo.
 • La tramitación colegial (visado obligatorio, voluntario, registro).
 • Conceptos básicos y prácticos de la firma electrónica.
 • Principales aspectos tecnológicos relacionados con la profesión.
 • Como cierre, una mesa redonda en la que participarán compañeros que ejercen la profesión en diferentes ámbitos, que nos ofrecerán diferentes visiones y caminos profesionales para explorar.

El curso es de 20 horas presenciales. Se celebrarán dos ediciones, una en Ferrol y otra en Vigo (no está prevista la celebración en otras localizaciones a corto plazo). La formación presencial se complementará mediante la plataforma online moodle.coag.es, en la que se pondrá a disposición de los alumnos toda la documentación relacionada con los contenidos tratados, así como modelos, test de autoevaluación, referencias, foros, etc.

Las jornadas presenciales se celebrarán :
〉 Ferrolcinco jornadas en horario de tarde los días 16, 17, 18, 23 y 24 de septiembre.
Vigo: cinco jornadas en horario de tarde los días 23, 24, 25, 30 de septiembre y 1 de octubre.

más información y matrícula

Compartir