Xestión de cobro de honorarios

Solicitude

Telemática: a través da aplicación informática COAG Estudio

Descrición

A través deste trámite solicítase ao Colexio de Arquitectos que realice a xestión do cobro dos honorarios correspondentes a un traballo profesional. Nese sentido, deben indicarse no COAG-Estudio, na pantalla de datos económicos do traballo correspondente, os datos necesarios para o cobro (nome do promotor, importe líquido a cobrar).

Requisitos

A tramitación ordinaria debe realizarse de forma telemática e o solicitante deberá estar colexiado.