Ante o anuncio de demolición de vivenda unifamiliar en Reza, Ourense

24
Posted by / 7 junio 2015 / Categories: Publicaciones / 24 Comments

O Decano COAG, dá traslado á Xunta de Goberno do texto informativo redactado á súa petición polo Presidente da Delegación do Colexio en Ourense, e ésta Acordafacelo seu e remitilo a todos os seus compañeiros.

«Estimado Antonio,

Ante a información que me solicitas en relación á sentenza firme que ordea a demolición da vivenda unifamiliar promovida por dona Rosa Alonso e realizada polo noso compañeiro Fernando Blanco en Reza, Ourense, comunícote que dende que os membros da Xunta directiva e de Goberno de Ourense do COAG tiveron coñecemento desta situación, interesámonos por ésta, sendo revisado polos devanditos membros do COAG todo o expediente que obra no concello de Ourensepara coñecer a realidade dos feitos, co propósito de buscar algunha vía de solución a este asunto. Todo iso ata a chegada do auto do Xulgado do Contencioso Administrativo n.º 1 de Ourense de data 5 de maio do 2015 que desestima todos os recursos formulados pola propiedade.

O certo é que se trata dunha vivenda construída en solo rústico, sen licenza, e que foi edificada e habitada sen dispoñer desta e sen posibilidade de legalizala naquel momento. Anos 90.

Baseándose no anterior, a demanda formulada por un lindante provoca finalmente unha sentenza que ordea a demolición da vivenda promovida por dona Rosa Alonso.

Cando entrou en vigor o PXOM de 2003, os propietarios tramitaron con este novo plan, vixente naquel momento, a legalización da vivenda, e despois de informes técnicos favorables, no ano 2006 un informe xurídico municipal sinala que tense de paralizar a tramitación do expediente da licenza ata que non se resolva a inexecución da sentenza de demolición.

O Concello de Ourense non tramita a inexecución da sentenza, pero tampouco a propietaria da vivenda.

No ano 2010, outro informe xurídico municipal sinala que sí se pode seguir tramitando a licenza. Así se fai, e finalmente outórgase a licenza de legalización no ano 2011. Aos poucos días e sen que ésta fose firme, e co lindante recorrendo a licenza, o pxom do 2003 é anulado por sentenza do supremo, e con el a licenza obtida, co que se reactiva a orde de demolición.

Coa anulación do pxom do 2003 cobra vixencia o pxom anterior que clasificaba o terreo como solo rústico.

Iníciase a tramitación por parte da propietaria da vivenda a delimitación de núcleo que finalmente se arquiva, posto que dende a propiedade non se responde aos requirimentos sinalados no informe do técnico municipal.

A aprobación inicial do PXOM de Ourense e que actualmente segue tramitándose, volve clasificar a parcela na que se encontra a vivenda de Rosa Alonso como solo rústico.

A demolición da vivenda está prevista para este xoves 4 de xuño do 2015 por orde do Tribunal do Contencioso Administrativo n.º 1 de Ourense.

Se esta Orde se leva a cabo, esta persoa, pero tamén todos nós, quedarémonos sen unha das boas casas construídas en Ourense, unha casa realmente deseñada para vivir nela, unha casa para ser gozada, unha casa pensada dende o ser humano e para o ser humano, unha casa integrada perfectamente no espazo no que se sitúa, e dende este punto poderíamos defender a súa permanencia, pero non resulta posible facelo dende a legalidade.

Invocar ao non cumprimento da lei non é misión do noso colectivo e por máis que queiramos ou desexemos, non se pode defender unha obra de arquitectura que o certo é que non é legal, e cunha sentenza firme de demolición.

O COAG estivo por medio da delegación de Ourense intentando axudar, pero ás veces, non pode facer máis.»

En Reza, Ourense,A Xunta de Goberno do COAG
Reza 1
El Decano COAG, da traslado a la Xunta de Goberno del texto informativo redactado a su petición por el Presidente de la Delegación del Colexio en Ourense, y ésta Acuerda hacerlo  suyo y remitirlo a todos sus compañeros.
«Estimado Antonio,
Ante la información que me solicitas en relación a la sentencia firme que ordena la demolición de la vivienda unifamiliar promovida por doña Rosa Alonso y realizada por nuestro compañero Fernando Blanco en Reza, Ourense, te comunico que desde que los miembros de la Xunta directiva y de Goberno de Ourense del COAG tuvieron conocimiento de esta situación, nos interesamos por ésta, siendo revisado por dichos miembros del COAG todo el expediente que obra en el concello de Ourense para conocer la realidad de los hechos, con el propósito de buscar alguna vía de solución a este asunto. Todo eso hasta la llegada del auto del Xulgado do Contencioso Administrativo n.º 1 de Ourense de fecha 5 de mayo do 2015 que desestima todos los recursos formulados por la propiedad.
Lo cierto es que se trata de una vivienda construída en suelo rústico, sin licencia, y que fue edificada y habitada sin disponer de esta y sin posibilidad de legalizarla en aquel momento. Años 90.
Basándose en lo anterior, la demanda formulada por un lindante provoca finalmente una sentencia que ordena la demolición de la vivienda promovida por doña Rosa Alonso.
Cuando entró en vigor el PXOM de 2003, los propietarios tramitaron con este nuevo plan, vigente en aquel momento, la legalización de la vivienda, y después de informes técnicos favorables, en el año 2006 un informe jurídico municipal señala que se tiene que paralizar la tramitación del expediente de la licenza hasta que no se resuelva la inejecución de la sentencia de demolición.
El Concello de Ourense no tramita la inejecución de la sentencia, pero tampoco la propietaria de la vivienda.
En el año 2010, otro informe jurídico municipal señala que sí se puede seguir tramitando la licencia. Así se hace, y finalmente se otorga la licencia de legalización en el año 2011. A los pocos días y sin que ésta fuese firme, y con el lindante recurriendo la licencia, el pxom de 2003 es anulado por sentencia del Supremo, y con él la licencia obtenida, con lo que se reactiva la orden de demolición.
Con la anulación del pxom do 2003 cobra vigencia el pxom anterior que clasificaba el terreno como suelo rústico.

Se inicia la tramitación por parte de la propietaria de la vivienda la delimitación de núcleo que finalmente se archiva, puesto que desde la propiedade no se responde a los requirimentos señalados en el informe del técnico municipal.

La aprobación inicial del PXOM de Ourense y que actualmente sigue tramitándose, vuelve a clasificar la parcela en la que se encuentra la vivienda de Rosa Alonso como suelo rústico.
La demolición de la vivenda está prevista para este jueves 4 de junio de 2015 por orden del Tribunal do Contencioso Administrativo n.º 1 de Ourense.
Si esta Orden se lleva a cabo, esta persoa, pero también todos nosotros, nos quedaremos sin una de las buenas casas construídas en Ourense, una casa realmente deseñada para vivir en ella, una casa para ser gozada, una casa pensada desde el ser humano y para el ser humano, una casa integrada perfectamente en el espacio en que se sitúa, y desde este punto podríamos defender su permanencia, pero no resulta posible hacerlo desde la legalidad.

Invocar al no cumplimiento de la ley no es misión de nuestro colectivo y por más que queramos o deseemos, no se puede defender una obra de arquitectura que lo cierto es que non es legal, y con una sentencia firme de demolición.

El  COAG estuvo por medio de la delegación de Ourense intentando ayudar, pero a veces, no se puede hacer más.»

En Reza, Ourense,
La Xunta de Goberno do COAG
About the author
24 comentarios
 • fernando blanco dice:

  GRACIAS POR VUESTROS LEGALISMOS DIRIGIDOS, TECNÓCRATAS DE LA ARQUITECTURA

  Debéis saber que el Plan General 2013 en gestión incorpora nuestra parcela (y la del vecino usurero) a la nueva delimitación de Núcleo, lo que asentará la legalidad definitivamente. Por no hablar de las irregularidades administrativas y silencios del Concello de Ourense sobre documentos visados en el Coag, con responsabilidades por tanto. No podéis admitir la demolición habiendo estas expectativas, incluso la posible protección como inventariable en Patrimonio…..vaya defensa del Colegio. Mejor haceros otro Colegio, no de arquitectura sino de técnicas legales de destrucción. Qué inútil derroche de energía.
  A esta hora 13:45pm del 10 de Junio de 2015 las máquinas están demoliendo la arquitectura vegetal en Reza. Registrad el evento en vuestro historial profesional, como yo.
  Fdo.
  Fernando Blanco, arquitecto.

  • Celso Campos dice:

   GRACIAS POR ASUMIR SU RESPONSABILIDAD.

   Y en que responsabilidades estaba pensando y estaba asumiendo usted cuando sin ningún tipo de permiso se estaba llevando a cabo la construcción.
   Personalmente creó que la mejor defensa habría sido no empezar la construcción sin los correspondientes permisos.

   Fdo.
   Celso Campos, informático.

 • Fco. Javier Neira dice:

  Comienza la demolición, la delegación del colegio adopta como postura la aceptación de la legalidad del derribo, pero olvida que nuestro colegio, solo se dignifica por la defensa de la ARQUITECTURA y que se tira un magnifico ejemplo de arquitectura a sabiendas de que en Ourense no solo no sobran, son muy escasos . Un compañero nuestro tuvo la decencia de renunciar a la dirección de la obra y seguramente a nuestro compañero funcionario no le dieron la posibilidad de ejercer derecho de conciencia. Un juez sentencia que se debe demoler y es de agradecer que su notable experiencia como funcionario de disciplina en un importante ayuntamiento gallego, además de la independencia que como juez se le supone, va permitir a la justicia resarcirse de las frustraciones que dan tantos intentos de demolición no concluidos y gran satisfacción para los jurídicos del ayuntamiento terminar con éxito tan complejo expediente . En cualquier caso el articulo 40 de la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio rural de Galicia ampara la posible reconstrucción de la vivienda de Rosa, pero la buena arquitectura nunca puede ser una copia,el daño ya está hecho. QUE ASCO

 • anonimo dice:

  Flipo con «el Concello» para unas cosas tienen prisa en dejar todo zanjado en tres días que le queda, pero a este alcalde aun le queda mucho por responder. No hay tanta prisa por cerrar negocios ilegales en esta ciudad que están denunciados en el juzgado con orden de precinto, y ahí siguen como si nada dos meses después de que la junta de gobierno mandara el cierre y no sabeis porque no se cierran? Pues porque el señor alcalde es o ha sido cliente de dicho establecimiento, con lo que esta permitiendo la clandestinidad en nuestra ciudad. Porque para esto no hay prisa? Cuando la policía tiene orden de precinto, no se ejecuta, se remite tal hecho al Concello y pasan del tema. Me propongo que nadie pague sus tasas y todos nos montemos en la ilegalidad par por lo menos jugar en la misma división. Es una pena porque yo era votante del PSOE

 • Carlos Alberto Pita Abad dice:

  Fernando, somos muchos los que estamos plenamente de acuerdo con tu acción y pensamiento. Mi humilde pero total apoyo.
  Y evidentemente me sumo al rechazo absoluto de la inacción pusilánime del COAg. Su falta de criterio cierto , tsnto de accion como de pensamiento, es una constante que como arquitecto me abochorna.. Muy triste.
  Te estrecho fuerte la mano. Un abrazo

 • ANTONIO LOSADA dice:

  Lo primero que deseo expresar es mi gran lamento e indignación por el acto de demolición, ya real a día de hoy, de cualquier vivienda habitada y en concreto de ésta porque poseía una calidad arquitectónica que no andamos muy sobrados por esta ciudad. Como arquitecto y miembro de un colegio profesional siento que no hemos hecho lo suficiente para evitar este despropósito.
  Hablo en nombre propio y como profesional que se ha informado de todo el procedimiento administrativo-judicial desde el principio, pues he sido el perito judicial nombrado por el juzgado en este proceso.
  En este sentido el informe realizado por nuestro Presidente de la Delegación de Ourense parte de un dato erróneo: la vivienda obtiene licencia el 5 de febrero de 1992, otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento; no es una obra sin licencia.
  Casi simultáneamente (pero con posterioridad), el 7 de febrero de 1992, la Comisión Provincial de Urbanismo concede licencia para la construcción de vivienda unifamiliar a Antonio (vecino denunciante).
  Nos encontramos con un gran problema, ya en fase de gestación, el doble procedimiento, mal regulado, de conseguir la licencia urbanística (recordemos que estamos en un período en que el estado español aún no había concedido las competencias urbanísticas a Galicia). Por un lado el trámite habitual y lógico por medio del ayuntamiento y por otro, la “subrogación” por medio de la, por suerte, extinta Comisión Provincial de Urbanismo. Esa duplicidad se manifiesta en este caso concreto con una intensidad máxima y letal, puesto que, en suelo rústico,el primer espermatozoide que llega al óvulo de 50 metros de diámetro es el único que podría fecundar. Es más, la situación se complica, surgen dos fetos y, después de un largo proceso administrativo judicial, el que sobrevivirá es, de manera sorprendente, el que más tarde llegó.
  La vivienda no sólo tiene licencia de ejecución sino que también obtiene la de Legalización el 10 de marzo de 2011. Desgraciadamente el PXOM del 2003 es anulado el día anterior por el Tribunal Supremo. Al no ser firme la licencia y como consecuencia del recurso presentado por el vecino el 16 de noviembre de 2011; la vivienda recibió el último disparo de gracia, ya casi mortal y definitivo.
  Resumido el proceso quiero concluir que esta vivienda nació legal, posteriormente fue ilegalizada en los complejos y enmarañados procesos judiciales, para acabar siendo derribada cuando, en mi opinión, era legalizable, y ya se había iniciado dicho proceso.
  Pido disculpas a todos por anticipado por la extensión de este escrito pero no podía callarme ante los comentarios que se estaban emitiendo, entiendo que por desconocimiento. Todo esto es pasado, y para lo único que vale recordarlo es para que no vuelva a repetirse.
  Es por lo que quiero enviar una propuesta de futuro, puesto que la parcela cumple en la actualidad con todos los requisitos urbanísticos de la Ley del Suelo 9/2002 para ser Clasificada como Suelo de Núcleo Rural Común, ayudemos a sus propietarios a conseguirlo y entre todos RECONSTRUYAMOS la vivienda y recuperemos un poco nuestra dignidad de arquitectos.

  • Marta Seoane dice:

   Gracias Antonio por tu comentario y tu sinceridad.

  • Alberto de Paula dice:

   Este Presidente de Delegación no parte de un dato erróneo como dice Antonio Losada.

   Creo que Antonio Losada, perito judicial en este asunto y que concluye en su informe que la vivienda no es autorizable con el PGOU del 86 al incumplir el requisito de distancia mínima de 50 m a otra vivienda, la edificabilidad máxima permitida y la necesaria vinculación a una explotación agropecuaria, debería de saber distinguir entre informe favorable de la Comisión de Gobierno municipal (para luego remitir el Expte a la CPU) y otorgamiento de la licencia.

   En estos asuntos tan delicados, hemos de citar y señalar de manera objetiva los hechos ciertos, aunque no nos gusten, y ésto es lo que ha hecho este Presidente de Delegación cuando redacta el escrito que presenta al Decano de nuestro COAG.

   No se puede decir lo que no es porque faltamos a la verdad y confundimos.

 • Sr. Celso, informatico : sepa ud. que mi proyecto primero para Rosa en Reza, redactado en ABRIL DE 1991, FUE VISADO POE EL COAG, CUANDO AÚN EXISTIA VISADO URBANÍSTICO, .dE ESA RESPONSABILIDAD ESTOY HABLANDO. y TAMBIEN DE INFORME FAVORABLE DEL aYTO. A NUESTRA SOLICITUD, LO QUE PERMITIÓ INICIAR OBRAS. LE RECOMIENDO VER LA NARRATIVA DE ESTE CULEBRON EN EL BLOG » RATAS DE DOS PATAS», COLOCADO EN LOS MEDIOS.

 • Pablo Gallego Picard dice:

  Ante los supuestos razonamientos legalistas, de sobra conocidos, bastante mediocres y faltos de cierto rigor, basta escuchar la version del abogado de la parte contraria, me gustaría recordarle al COAG que no todo se basa en la interpretación literal de una normativa bastante arbitraria e interpretativa..
  Si por desgracia esto es así, les pediría al menos que se ahorrasen el bochornoso escrito -que nos respresenta a todos los colegiados- donde lo único que hacen es lavarse las manos, y no ponen nada de su parte, por defender aquello por lo que este Colegio fue creado, les recuerod: la defensa de la -buena- arquitectura. Decía no hace mucho un politicucho de tres al cuarto -para escudarse de su trapicheo- que su actitud no era ética pero si legal…
  Pues eso, me gustaría que aquellas personas que nos representan en el Colegio, pusieran algo su parte para que esto no sea así, y si no me entenden se lo explico brevemente: menos burocracia barata, menos lectura de papeles ya escritos,más conocimiento de la arquitectura, y por favor más ética.

 • Carlos Alberto Pita Abad dice:

  Sr. Celso: De no ser usted, q evidentemente sé q no es usted ( ya ese tipejo tiene un estilo versaderamente chabacano ) , por favor un respeto al sentir de quien me han derribado su casa por el simple hecho de , en su momento, tener la hombría de enfrentarse a aquellos q siempre tratan de imponer su despotismo. No nos vendría mal , a todos, tomar y seguir su ejemplo. Así q, por favor, un respeto

 • adolfo agra dice:

  Totalmente abochornado y entristecido por la postura del coag.
  Su falta absoluta de criterio, o lo que es peor, su actitud resentida y servil, provoca vergüenza.

  • Manuel Torres Luaces dice:

   No estoy de acuerdo con que el COAG no tenga criterio. Creo que este quedó muy claro ya en las declaraciones del entonces Decano Jorge Duarte (La Opinión A Coruña 25 de noviembre de 2012), cuando rechaza, como voz autorizada del Colegio, tener la mínima condescendencia con quienes construyeron en contra del planeamiento urbanístico, con la siguiente cita textual: «Hay que ser inflexible: si una obra es ilegal, a demolerla».

   La ley, guste o no, es la única medida igualitaria para todo nuestro colectivo. Sin distinción por escalafones o reconocimiento personal.

   Lo que no se puede consentir es que los dictámenes judiciales supongan gestiones a lo largo de un cuarto de siglo.
   Ni que el planeamiento general o de desarrollo tengan plazo de aprobación de casi una década, porque conllevan una inseguridad jurídica brutal.

 • Xoán Calros de Dios González dice:

  Á DIRECCIÓN DO COAG E AOS SEUS INFORMES INFORMÁTICOS
  O coñecemento que teño da lei dame para saber quen a fai e a quen serve, polo tanto, deixo de falar de legalidade e vou falar de condición humana e arte.
  A casa de Rosa e Miguel é unha marabillosa obra de arte para ser habitada, dun logro arquitectónico extraordinario como é o paradigma do baleirado da estrutura deixando só espazo habitable onde se desenvolvan o amor, a liberdade e a poesía dos seus moradores.
  Fernando Blanco non necesitou da inspiración das musas porque sabía ben quen ía vivir nesa casa: Miguel, Rosa, Estebo e Alba, xente boa e xenerosa.
  A día de hoxe está ferida e aqueles que amamos a arte e a vida estamos a chorar cos puños levantados e non será co noso silencio e pasividade polo que desaparecerá. Sempre no corazón e na memoria.
  Un humilde pintor,X.C. de Dios

 • julio grande dice:

  Enlace hacia el importante documento, el informe favorable del Concello a la solicitud de licencia,
  que evidencia el origen de la trama o trampa:

  http://www.laregion.es/articulo/ourense/termina-segunda-jornada-demolicion-vivienda-reza/20150611203058548991.html

 • Ricardo Varela dice:

  Lamentable defensa liviana do Colexio de Arquitectos a unha obra impecable de Fernando Blanco en Reza, Ourense. O meu total apoio ao arquitecto e aos propietarios. Todo isto é un crudo autorretrato do colexio e do noso país, e un fracaso colectivo da nosa profesión que non sabe defender o valor cultural da arquitectura, amparándose nun pródigo depregue administrativo que nos causa rubor a moitos.

 • Myriam Goluboff Scheps dice:

  Ya no soy miembro del COAG en razón de no estar practicando el ejercicio profesional pero no puedo dejar de dar mi opinión y no sólo como arquitecta, sino como ciudadana, frente a un suceso tan lamentable.. Está todo dicho por Fernando Blanco, Antonio Losada y otros que han dejado sus opiniones antes que yo y lamento profundamente que el COAG haya planteado: «Invocar al no cumplimiento de la ley no es misión de nuestro colectivo y por más que queramos o deseemos, no se puede defender una obra de arquitectura que lo cierto es que non es legal, y con una sentencia firme de demolición.» porque es misión de un Colegio, estudiar el caso y denunciar el mal fallo de un juez cuando corresponda y una mala práctica de un Ayuntamiento si la hubiere y de un alcalde que se apresura a dar una orden de demolición a dos días de dejar la alcaldía, como si temiera que otro pudiera pararla, de una vivienda a la que, en su día, el mismo Ayuntamiento dio permiso de construcción. Pienso que, por esa misma razón, debería indemnizar a quien ahora está eliminando de su mapa,.
  En Galicia, donde se han legalizado tantas viviendas que están en zonas protegidas y dentro de la línea de costa, llama la atención que algo tan aritmético como que se distancien 38m. y no 50m, números ambos que alejan suficientemente las dos construcciones, sea razón para un derribo. Es lamentable tener que pensar que hay una acción de venganza por razones ajenas a la construcción propiamente dicha. Esperemos que ésto se pueda parar, que se haga pública la verdad para que no haya quienes digan que es una acción ejemplarizante, porque lo es, pero de la irracionalidad por no custionar la intención de quienes actuaron.

 • Aurea Soto dice:

  1º.- La vivienda solicitó licencia al amparo de la Ley 11/1985, de 22 de agosto de 1985, de adaptación de la del suelo a Galicia. En suelo rústico, ver artículos 40 y ss. Por eso el documento de la Comisión de Gobierno Municipal de 5 de febrero de 1992 dice “INFORMO FAVORABLEMENTE la concesión de licencia … y pase el expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo” que es quien concede o deniega la autorización al solicitarse en suelo rústico (no urbanizable en el 85).

  “art. 42. b) el Ayuntamiento someterá a información pública el expediente …debiendo remitirlo con su informe a la Comisión Provincial de Urbanismo en el plazo de tres meses.
  c) transcurrido el plazo señalado en el apartado precedente sin que el Ayuntamiento haya elevado el expediente completo a la Comisión Provincial de Urbanismo, los interesados podrán solicitar la subrogación de esta,…”

  Y el acuerdo de la CPU de 06.05.1992 deniega la Autorización para la construcción de su vivienda unifamiliar.

  Respecto a la oscuridad del funcionamiento de la CPU en los años 90 no debo pronunciarme. Por escrito. Al frente estaba Cudeiro, el próximo Concejal de Urbanismo de Ourense.

  2º.- “… y de un alcalde que se apresura a dar una orden de demolición a dos días de dejar la alcaldía, como si temiera que otro pudiera pararla…”

  2 años sin ejecutar las órdenes de demolición ss:
  -Sentencia de 3 de abril de 2013.
  -Auto 10 de junio de 2014: el Ayuntamiento tiene 3 meses par contratar y concluir el derribo.
  -Auto de 30 de octubre de 2014. Reiterando la orden de derribo.
  -Sentencia 4 diciembre 2014 Reiterando la orden de derribo.
  -Auto de 5 de mayo de 2015 que ordena perentoriamente al Concello que “sin más dilación realice la obra material de la demolición. .. si los moradores de la vivienda impidiesen la entrada en ella de los operarios contratados por el Ayuntamiento, se podrá actuar compulsivamente con auxilio de la fuerza pública. En este último caso los agentes de la Policía identificarán a las personas que impidan la entrada de la edificación, formulando contra ellas la correspondiente denuncia en el Juzgado de Guardia…”
  – la última este martes: Providencia 9 de junio 2015 remitida al Concello reiterando el cumplimiento del Auto de 5 de mayo de 2015.

  ….pedirle al Alcalde que fuera condenado por desobediencia e inhabilitado para todo cargo público incluso ejercer su profesión por retrasar 15 días lo que otros había convertido en inevitable.

  Todo esto en medio de denuncias y querellas – al frente Antonio Feijoo Miranda- contra mi persona, del Alcalde y de compañeros de Corporación los cuales han pagado y siguen pagando el empeño en que les involucré hace años para cambiar “una mala práctica de un Ayuntamiento si la hubiere” de la que un ejemplo plástico es la anulación del PXOM 2003 por cambiarse los planos en la información pública, que refleja con claridad de qué hablamos. Y siempre me ha sorprendido la firmeza que ante todas las presiones han mantenido.

  Tanto el Alcalde como yo sabemos que si no hubiera sido anulado, luego de darle la licencia en el 2011 se habría solicitado la inejecución ante el TSXG. Y sabemos que aún si hubiera fallado favorablemente concediéndola el TSXG: el denunciante se habría querellado contra la Concejala de Urbanismo por Prevaricación, representado por Feijoo Miranda. No dio tiempo “Desgraciadamente el PXOM del 2003 es anulado el día anterior por el Tribunal Supremo”.

  3º. Es mi parecer, que la defensa de la arquitectura es la defensa del territorio. Especialmente en Galicia.

  La vivienda es de calidad especialmente por su integración en el paisaje, como muy pocas hacen, en el paisaje rústico en el que se asienta.

  Creo que el Colegio de Arquitectos debe ser muy cuidadoso en trasladar que se puede construir en el rústico sin licencia siempre que se avale su calidad arquitectónica.

 • Pablo Tomé Ferreiro dice:

  Son las 8 de la mañana de un lluvioso domingo 14 de junio y me muy triste porque a Fernando Blanco, amigo mio, le ha pasado algo terrible, le han destruido la casa que había hecho para sus amigos.
  Y escribo esta carta, muy breve, para expresar mi solidaridad con Rosa y su familia.
  Y porque me parece terrible que el COAG, al que pertenezco desde hace 30 años, no haya defendido a muerte algo a lo que había dado su visto bueno, contribuyendo así a dar su conformidad en este terrible proceso.
  Y digo terrible porque la destrucción de tu casa es lo peor, después de la muerte, que que a una persona le puede ocurrir.
  Y quiero dejar claro a las personas de buena fe que siguen este proceso que Fernando Blanco trabaja como arquitecto desde hace 40 años y nunca contribuyó a destruir este azotado paisaje que es Galicia.
  Fernando Blanxo nunca utilizó la construcción para enriquecerse, solo la usó para CREAR como podíamos ver aquí.
  Un abrazo grande a todos.
  Pablo Tomé

 • ISIDRO LÓPEZ dice:

  Los encargados de determinar la legalidad de determinadas acciones son los jueces.
  Los encargados de determinar la belleza de los objetos son, entre otros, los arquitectos.
  Os imagináis a un juez disertando sobre la poética, el espacio, el juego de volúmenes bajo la luz,……
  Pues eso; zapatero a tus zapatos.
  Estoy totalmente de acuerdo con el escrito redactado por la Junta de Gobierno del COAG.

 • ISIDRO LÓPEZ dice:

  Los encargados de determinar la legalidad de las acciones son los jueces.
  Los encargados de determinar la belleza de los objetos son, entre otros, los arquitectos.
  Os imaginais a un juez disertando sobre la poética, el espacio, el juego sabio, perfecto y magnífico de los volúmenes bajo la luz,…
  Pues eso; zapatero a tus zapatos.
  Estoy totalmente de acuerdo con el escrito de la Junta de Gobierno de nuestro COAG.

 • Mi reconocimiento (con la modestia del ignorante en la materia) al Arquitecto proyectista de la vivienda unifamiliar. De las fotos que he podido ver, ciertamente es una vivienda destacable, especial en relación a lo habitual, y denota trabajo y talento.

  Mi lamento por la pérdida de la obra que él realizó, sin entrar a valorar las circunstancias en que se produjo, pues de haberse perdido por otros motivos tales como una expropiación y ejecución de un sistema general, una infraestructura, un accidente o desastre natural o cualquier otra circunstancia que lo hiciese desaparecer, lo lamentaría de igual forma.

  Pero lo que me ha movido a publicar mi intrusa opinión en vuestro foro, sin más intención de que quizás se repiensen algunos comentarios, han sido las abiertas manifestaciones a la desobediencia a las decisiones judiciales (pasando del habitual «respeto pero no comparto la decisión»). La sociedad (constituida en forma de Estado de Derecho) encarga a unas personas, no distintas al resto de nosotros ni con el poder de la infalibilidad introducido en su genes, la necesaria y difícil tarea de dirimir de forma definitiva los enfrentamientos entre los miembros de esa sociedad así como sus instituciones. Y dirimir con carácter definitivo en base a interpretaciones legales y opiniones no es una fórmula matemática aritmética, de modo tal que cualquiera puede concluir si el resultado plasmado en sentencia es correcto o incorrecto (mucho me acuerdo de las distintas ‘interpretaciones’ que los arquitectos dan a algunos preceptos del código técnico, norma supuestamente objetiva donde las haya). Ni siquiera si es justa o injusta, al ser esta valoración subjetiva de cada persona (y variable según el momento que vive la sociedad, como esta crisis ha demostrando al hacer cambiar la apreciación de lo ‘justo’). Una sentencia no es más (ni menos) que la forma de zanjar, en base a lo plasmado por el Poder Legislativo y a unas decisiones previas de otros jueces (jurisprudencia), una discusión entre partes por la persona que la sociedad ha encargado esa función imprescindible del Estado de Derecho. Las personas que no estén de acuerdo o les parezca injusta, tanto la decisión como la Ley en que se ampararía, lo pueden manifestar, pero si abrimos el melón de la desobediencia a la Justicia, sumada a la desobediencia a las leyes ‘subjetivamente’ injustas (que parece que también es admisible en la actualidad), sólo nos quedaría la desobediencia a la autoridad del gobierno, algo que, ésta sí, se lleva ejerciendo con más o menos intensidad, y por unos u otros motivos, para que nos acerquemos, paso a paso, a un Estado fallido. Se que eso no va a suceder ni de lejos, pero tampoco metamos más leña al horno, que ya está bastante caliente.

  La alternativa a que sean esas personas las que lo hagan, es la versión americana de la Justicia, en la que (no sólo para las cuestiones penales sino también civiles) se usa el jurado popular, así que los ‘culpables’ de una decisión ‘subjetivamente’ injusta no sería del Juez sino de los miembros del jurado popular. Pero cuidado con lo que deseáis, que la inseguridad jurídica que eso supone es visible para cualquiera.

  En definitiva, mi sincero lamento por la pérdida de la obra que admiro, pero ratificación a la necesidad insoslayable de obedecer las resoluciones judiciales, a pesar de todos los adjetivos que les queramos ponerles (injustas, ilógicas, absurdas, etc…) pues si esta vez te fue la resolución desfavorable, puede que la siguiente te sea favorable, y te gustará no tener un papel mojado.

 • César VIANA FERREIRO dice:

  Como arquitecto, entiendo todos los comentarios, tanto los que se basan en la legalidad, (que como veo hay muchas omisiones), como los que se basan en la defensa de la arquitectura (mucho más fácil en este caso). Creo que cada cual, desde su punto de vista tiene defensa, el que se basa en cumplir la legalidad, y el que se basa en hacer arquitectura, conceptos que tampoco entiendo deban ir por separado.
  Mi indignación en este tema es con el COAG que supuestamente «nos representa…». O por lo menos al cual yo pago una cuota y creo que me debe representar y defender como a cualquier otro, ya que no veo que en el impreso de colegiación exista una casilla para arquitectos de primera y de segunda.
  Sin embargo cuando yo como un simple arquitecto colegiado solicito al COAG una defensa, no de mi arquitectura, que me considero suficientemente capacitado para defenderla yo solo, si no de los derechos que tengo como arquitecto colegiado. Este COAG que ahora se moja, hace escritos, analiza temas relacionados con los colegiados y su arquitectura. A mi, como simple colegiado, tiene la capacidad, por no decir el valor de contestarme que «el COAG no realiza ese tipo de defensas». Pues muy bien. A partir de ahora acaba de sentar un precedente. Cualquier solicitud que realicemos al COAG de defensa, o por lo menos análisis, intervención, comentario, escrito…Deberá ser atendida por este COAG que tan diligente es a la hora de defender (bien o mal) la obra de un colegiado, o por lo menos implicarse con algunos arquitectos o arquitecturas.
  Muchas gracias COAG por participar en este tema. Que por lo que veo desde la distancia, no de una manera del todo acertada. Pero por lo menos de participar y de darle notoriedad. Muchas gracias. A partir de ahora, supongo que no podrán volver a negarse a hacer escritos de defensa de los derechos de los arquitectos. O si no, tendrán que modificar la hoja de colegiación y tendremos que decidir marcando una casilla, quienes somos arquitectos de segunda o tercera y quienes de primera. Supongo que también habrá cuotas diferentes.
  Por otra parte y para mojarme en este tema y de forma anecdótica. Opino que en nuestra mano como arquitectos está el que esta situación cambie. Es el COAG quien en el lugar de perder tiempo en pequeñas trifulcas, debería acometer el problema desde el origen. Si se modifican planes generales para no demoler determinadas intervenciones, y no voy a poner ejemplos que todos conocemos, porque hay más, no conocidos, (evidentemente son los políticos quienes hacen las aprobaciones, pero somo arquitectos los que redactamos los proyectos)…Creo que sería muuuuyyyy sencillo que todos juguemos con las mismas reglas. O TODOS, O NINGUNO. ¿O es que también hay ciudadanos de primera y de segunda? por si alguien no lo entiende. Si se tira esta construcción (y no con ello lo defiendo ni lo apoyo) habrá que tirar todas las que incumplan, y dejarnos de esperas, prorrogas y artimañas legales para librar a unas sí y a otras no. O lo que sería mejor, AMNISTÍA para todo el territorio, porque como estamos cansados de sufrir, muchas veces los informes de nuestros proyectos dependen de la amistad de que «el de turno» tenga con nosotros o nuestros clientes. ( y no con esto quiero meter en el mismo saco a todos los informantes y/o politicos, que también los hay muy buenos).
  Muchas gracias.

 • C.Martínez Pazos dice:

  En primer lugar mi solidaridad con el proyectista, Fernando, pero sobretodo con la familia de Rosa, yo también soy una intrusa en la materia, sin más una estudiante, y desconozco los procedimientos legales que desencadenaron este desenlace aunque haya leído al detalle los artículos precedentes, si bien en mi etapa de estudiante de urbanismo analice la normativa existente, siempre he concluido que esta debe ser redactada y ejecutada para evitar la barbarie en nuestro bien querido paisaje y no adaptarla a las necesidades de unos cuantos burócratas y manipularla a su antojo, se puede ser legal y sin embargo carecer de ética alguna, así de fácil es para unos pocos, más de los que debieran. Ojala las nuevas generaciones aprendamos a pensar por uno mismo y no regirnos tan solo por las directrices marcadas por unos legalistas que en la mayoría de las ocasiones ni el lugar conocen y mucho menos el rostro de aquel que lo habita. Al igual que Antonio Losada abogo por una reconstrucción, aunque nunca será lo mismo, no tan solo por la dignidad como arquitectos, si no sobre todo por la dignidad como personas, Rosa y su familia merecerían sin duda alguna cualquier tipo de esfuerzo enfocado a recuperar su sonrisa.

Responder a Carlos Alberto Pita Abad Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube