Institución

Galego

PRESENTACIÓN

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia é unha corporación de dereito público consituida con arreglo á Lei de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia e que está integrada polos arquitectos, segundo o establecido nos seus estatutos. Esta organización busca poñer de manifesto o interés público da arquitectura e divulgar os seus beneficios, fortalecendo o exercicio profesional comprometido coa calidade de vida nun desenvolvemento sostible. Así, o Colexio de Arquitectos:

· Garante a cohesión dos arquitectos galegos, defende os seus intereses e difunde o papel da profesión como actividade que crea de valor público.

· Convértese nunha organización xeradora de coñecemento, comprometida cunha formación continua que se traduce na percepción social dos arquitectos como profesionais caracterizados pola calidade e excelencia do seu traballo.

· Desenvolve con eficiencia a prestación de servizos, impulsando a innovación na xestión, optimizando o uso das novas tecnoloxías e realizando a súa actividade baixo os criterios de participación, transparencia e independencia.

· Constitúese nun espazo aberto á sociedade, consciente da importancia dos arquitectos na sostibilidade ambiental e na mellora da calidade de vida, e que comparte coa sociedade o seu labor cultural de estudo e investigación en materia de arquitectura, planeamento e conservación do patrimonio construído.

Aínda que as actividades que desenvolve a organización colexial teñen un forte carácter transversal, pódense configurar entorno a catro líñas de traballo principais: a profesión, os membros, a propia organización e a sociedade. Todo, dende unha perspectiva de innovación e creatividade, de participación transparencia e independencia, de sostibilidade, de colaboración e aproveitamento de sinerxias con outras organizacións, de calidade, de responsabilidade social e cultural e dende a educación, a investigación e o coñecemento.

HISTORIA

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia créase no ano 1973, por segregación do antigo Colexio de León, Asturias e Galicia (Decreto de 2 de maio de 1973). A Asamblea constitutiva ten lugar en Santiago no mes de outubro do mesmo ano. Desde entón a organización colexial desenrolou unha labor na que se combinan a atención aos aspectos profesionais e de servicio ao colexiado, coa incidencia na problemática de Galicia en aspectos culturais, sociais, económicos e de planeamento, procurando sempre a colaboración e a participación nas esferas político-administrativas, docentes e culturais.

A súa estructura político-organizativa aséntase en dous escalóns, o xeral, cos Órganos de Goberno nas oficinas centrais en Santiago e, o territorial, coas Xuntas Directivas nas delegacións de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago e Ferrol.

A xestión da organización colexial correspóndelle á Xunta de Goberno e ao seu Decano-Presidente, mentres que as Xuntas Directivas actúan por delegación de competencias da Xunta de Goberno.
Ademáis dos servizos de carácter obrigatorios que lle corresponden como Colexio Profesional, o Colexio de Arquitectos ofrece, entre outros, os seguintes: asesoramento técnico en materia de edificación e urbanismo, formación, cursos e charlas técnicas, asesoramento xurídico, edición de libros e da revista Obradoiro, arquivo histórico, exposicións, premios e becas.

Desde a súa creación os Decanos-Presidentes foron os seguintes: Andrés Fernández-Albalat Lois (1973-1977); Xosé Bar Boo (1977-1979); Juan González Cebrián (1979-1981); Xabier Suances Pereiro (1981-1983); Miguel Silva Suárez (1983-1986); Arturo Conde Aldemira (1986-1989); José Manuel Rey Pichel (1989-2003); Teresa Tabóas Veleiro (2003-2005); Celestino García Braña (2005-2011); Jorge Duarte Vázquez (2011-2013); Antonio Maroño Cal (2013-2019); sendo a Decana actual Elena Ampudia Aixendri.

Castellano

PRESENTACIÓN

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia es una corporación de derecho público constituida con arreglo a la Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia y que está integrada por los arquitectos, según lo establecido en sus estatutos. Esta organización busca poner de manifiesto el interés público de la arquitectura y divulgar sus beneficios, fortaleciendo el ejercicio profesional comprometido con la calidad de vida en un desarrollo sostenible. Así, el Colegio de Arquitectos:

· Garantiza la cohesión de los arquitectos gallegos, defiende sus intereses y difunde el papel de la profesión como actividad que crea de valor público.

· Se convierte en una organización generadora de conocimiento, comprometida con una formación continua que se traduce en la percepción social de los arquitectos como profesionales caracterizados por la calidad y excelencia de su trabajo.

 · Desarrolla con eficiencia a prestación de servicios, impulsando la innovación en la gestión, optimizando el uso de las nuevas tecnologías y realizando su actividad bajo los criterios de participación, transparencia e independencia.

 · Se constituye en un espacio abierto a la sociedad, consciente de la importancia de los arquitectos en la sostenibilidad ambiental y en la mejora de la calidad de vida, y que comparte con la sociedad su labor cultural de estudio e investigación en materia de arquitectura, planeamiento y conservación del patrimonio construido.

Aunque las actividades que desarrolla la organización colegial tienen un fuerte carácter transversal, se pueden configurar en torno a cuatro líneas de trabajo principales: la profesión, los miembros, la propia organización y la sociedad. Todo, desde una perspectiva de innovación y creatividad, de participación transparencia e independencia, de sostenibilidad, de colaboración y aprovechamiento de sinergias con otras organizaciones, de calidad, de responsabilidad social y cultural y desde la educación, la investigación y el conocimiento.

HISTORIA

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia se crea en el año 1973, por segregación del antiguo Colegio de León, Asturias y Galicia (Decreto de 2 de mayo de 1973). La Asamblea constitutiva tiene lugar en Santiago en el mes de octubre del mismo año. Desde entonces la organización colegial desenrolló una labor en la que se combinan la atención a los aspectos profesionales y de servicio al colegiado, con incidencia en la problemática de Galicia en aspectos culturales, sociales, económicos y de planeamiento, procurando siempre la colaboración y la participación en las esferas político-administrativas, docentes y culturales.

Su estructura político-organizativa se asienta en dos escalones, el general, con los Órganos de Gobierno en las oficinas centrales en Santiago y, el territorial, con las Juntas Directivas en las delegaciones de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago y Ferrol.

La gestión de la organización colegial le corresponde a la Xunta de Gobierno y a su Decano-Presidente, mientras que las Juntas Directivas actúan por delegación de competencias de la Xunta de Gobierno.

Además de los servicios de carácter obligatorios que le corresponden como Colegio Profesional, el Colegio de Arquitectos ofrece, entre otros, los siguientes: asesoramiento técnico en materia de edificación y urbanismo, formación, cursos y charla técnicas, asesoramiento jurídico, edición de libros y de la revista Obradoiro, archivo histórico, exposiciones, premios y becas.

Desde su creación los Decanos-Presidentes fueron los siguientes: Andrés Fernández-Albalat Lois (1973-1977); Xosé Bar  Boo (1977-1979); Juan González Cebrián (1979-1981); Xabier  Suances Pereiro (1981-1983); Miguel Silva Suárez (1983-1986); Arturo Conde  Aldemira (1986-1989); José Manuel Rey Pichel (1989-2003); Teresa  Tabóas Velero (2003-2005); Celestino García Braña (2005-2011); Jorge Duarte Vázquez (2011-2013); Antonio  Maroño Cal (2013-2019); siendo la Decana actual Elena   Ampudia  Aixendri.