Bolsa de xurados do COAG

REGULAMENTO DE BOLSA DE XURADOS COAG

BASES DE PARTICIPACIÓN E ANEXOS

 1. PREÁMBULO-INTRODUCIÓN.

  A Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público (en diante LCSP) na súa regulación dos Concursos de Proxectos indica que “o xurado estará composto por persoas físicas independentes dos participantes, e a súa selección respectarase os principios de profesionalidade, especialización en relación co obxecto do contrato, imparcialidade, ausencia de incompatibilidade e independencia” (artigo 187.2 LCSP, na súa redacción dada pola disposición final 1.3 da Lei 9/2022 de Calidade da Arquitectura), así como que “cando se esixa unha cualificación profesional específica para participar nun concurso de proxectos, polo menos dous terzos dos membros do xurado deberán posuír dita cualificación ou outra equivalente” (art. 187.3 LCSP). Pola súa banda, os estatutos colexiais, establecen entre as funcións do COAG (art.6.4 j) o “Prestar a colaboración que se lle requira na organización e difusión dos concursos que afecten os arquitectos”. En base a iso, en ocasións o COAG forma parte dos xurados de Concursos de Proxectos mediante a proposta de designación de representantes para formar parte dos mesmos, xa sexa que aqueles casos en que colabora activamente con algunha Administración Pública na convocatoria dun concurso de proxectos -colaboración que inclúe, entre outras cuestións, o asesoramento na redacción das bases do concurso e formar parte do xurado- e noutras ocasións cando se convida ao COAG unicamente a formar parte do xurado.

  Así, para tal fin, a Xunta de Goberno do COAG acordou, a pesar de non ser requisito obrigado por Lei e en exercicio de transparencia e máxima concorrencia, a creación da BOLSA DE XURADOS DO COAG co obxectivo de axudar a que o xurado nos concursos de proxectos, estea composto conforme ás previsións do artigo 187, apartados 2 e 3  da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, así como para dar a oportunidade a la profesión, para que poida contribuír activamente na mellora dos procesos de valoración de propostas nos concursos de arquitectura, o que, sen dúbida, beneficia á arquitectura en xeral, e tamén aos arquitectos que concorren aos concursos. Todo iso co obxectivo de contribuír a garantir a selección das mellores propostas e a transparencia dos procesos de selección.

  Os requisitos para formar parte da BOLSA DE XURADOS DO COAG, a forma e prazo de inscrición, o procedemento de designación, así como os dereitos e obrigacións dos integrantes da bolsa establécense a continuación.

 2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONCORRER Á CONVOCATORIA

  Para concorrer ao presente procedemento de selección e poder formar parte da bolsa e permanecer como integrante da mesma, é necesario:

  1. Atoparse colexiado como persoa física no Colexio de Arquitectos de Galicia e estar ao corrente de todas as súas obrigacións colexiais, quedando excluídos quen non se atopen en plenitude dos seus dereitos como colexiado.
  2. Así mesmo, é necesario cumprir polo menos un dos seguintes requisitos:
  3. Ser autor (individual ou colectivamente) dun traballo de arquitectura e/ou urbanismo que sexa destacado, mencionado ou seleccionado nunha mostra ou premios de arquitectura e/ou urbanismo organizada ou promovida polo COAG, ou premiado nun premio ou unha mostra de arquitectura allea ao COAG.
  4. Ser premiado ou seleccionado en calquera categoría (individual ou colectivamente) nunha convocatoria dun concurso de proxectos con intervención de xurado en materia de arquitectura e/ou urbanismo, nos que se presentou proposta arquitectónica.

  A solicitude para formar parte da Bolsa de Xurados supón o coñecemento e aceptación do presente prego de bases.

  A comprobación destes requisitos realizaraa o órgano ou persoal colexial, que a Xunta de Goberno colexial ou cargo colexial designe ao efecto.

 3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
  • Solicitude de participación e declaración responsable de autoría de todas as obras que se citen como propias, segundo trátese de mostras ou premios ou convocatoria dun concurso de ideas e anteproxectos, segundo formulario recolleito en o Anexo 1.
  • Así mesmo, en caso de premios alleos ao COAG, deberase presentar adicionalmente sucinta información sobre os mesmos e calquera documentación acreditativa de que devandito traballo foi premiado.
 4. LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN

  As solicitudes de inscrición terán que enviarse ao Servizo de Concursos colexial COAG mediante formulario web habilitado ao efecto. Non existe un prazo de inscrición senón que a convocatoria estará aberta a fin de manter unha listaxe suficiente para atender as peticións das administracións.

  A convocatoria renovarase anualmente, mediante convocatoria realizada en circular colexial.

 5. VALIDACIÓN DOS SOLICITANTES. INCORPORACIÓN Á BOLSA.

  O COAG procederá a revisar as solicitudes de inscrición para valorar e comprobar o cumprimento dos requisitos indicados na base 2 polos participantes e a súa acreditación, e consecuentemente aprobarase a incorporación á bolsa pola Xunta de Goberno daqueles solicitantes que acrediten o cumprimento dos requisitos, e notificarase a incorporación aos arquitectos solicitantes.

 6. PROCEDEMENTO DE DESIGNACIÓN DE ARQUITECTOS.

  Cando o COAG vaia a formar parte do xurado dun concurso de proxectos, xa por estar a colaborar activamente nun concurso, ou por recibir unha petición para formar parte dun Xurado e decida participar, procederase a realizar a selección das persoas/s de entre os inscritos da Bolsa, en base ao formulario descrito a continuación. ANEXO 1

  Cando o COAG vaia a proceder a designar a un ou varios integrantes da Bolsa de Xurados, realizarase unha primeira selección por criterio territorial (entre os inscritos para actuar no ámbito territorial da Delegación colexial onde ten lugar o concurso).

  Posteriormente, farase unha segunda selección en función dos principios de profesionalidade, especialidade e relación co obxecto do contrato, en atención ás categorías ou experiencias nas que estean clasificados os arquitectos incluídos na bolsa que se declaran no formulario de inscrición.

  Froito desta segunda elección, obterase unha listaxe do que, por sorteo ordenarase a quenda de designación e farase a selección de tantos membros como se haxan requirido para un concurso concreto. No caso de que os designados non poidan atender o nomeamento, procederíase a designar ao/os seguinte/s en orde, segundo aparezan na selección ordenada xa realizada polo aplicativo informático que xestionará a base de datos da bolsa. En igualdade de condicións, a selección terá en conta o número de designacións anteriores de cada membro, dando preferencia aos arquitectos que non sexan designados, con anterioridade.

  A selección e designación realizaraa a xunta de Goberno ou cargo/órganos en quen delegue. A xestión das peticións realizaraas o servizo de concursos colexial.

  Sempre se designará un suplente por cada nomeamento efectuado. En caso que este último non participe, será elegible na seguinte xestión da lista

  Unha vez notificada a designación ao arquitecto, este poderá aceptar ou rexeitar a invitación justificadamente. A negativa inxustificada ou, a xustificada durante tres veces consecutivas nun período dun ano, supón a exclusión da bolsa de xurados durante dous anos.

  No entanto, cando a Xunta de Goberno do COAG considéreo oportuno á vista das circunstancias concretas do concurso de que se trate, ou cando a entidade convocante do concurso así o requira, a Xunta de Goberno poderá designar directamente os arquitectos membros do xurado que teña necesidade de designar, estean na lista creada ou non.

 7. DEREITOS

  Os arquitectos designados como xurados terán os seguintes dereitos:

  1. A desenvolver con independencia de criterio o seu labor de valoración.
  2. A percibir unha compensación económica con cargo ao COAG. Ver Anexo 2

  Ser integrante da Bolsa de Xurados non garante un número mínimo ou máximo de nomeamentos ao ano, pois iso depende de diversos parámetros tales como o número de Concursos de Proxectos nos que o COAG sexa convidado a participar e decida efectivamente facelo e do número de arquitectos que integran a bolsa.

 8. PUBLICIDADE

  A composición da bolsa na web colexial, así como as designacións que se vaian realizando, estará dispoñible para calquera colexiado que así o solicite.

 9. OBRIGAS

  Os arquitectos designados como xurados terán as seguintes obrigas:

  1. Aceptar os nomeamentos como xurado que lle remita o COAG.
  2. Desenvolver o seu labor con total profesionalidade e confidencialidade, estudando debidamente a documentación que lle facilite o órgano contratante e con respecto a os criterios de valoración recollidos no respectivo prego de cláusulas administrativas particulares de cada concurso á hora de efectuar a valoración das propostas dos concursantes.
  3. Asistir ás reunións de deliberación ás que se lle convoque como membro de Xurado, advertindo en calquera caso a súa ausencia de forma anticipada, xustificada e por escrito ao órgano contratante e ao COAG.
  4. Presentar ao COAG, un informe final sobre o desenvolvemento de todas as sesións (mínimo 1 páxina DIN A4 nunha cara). Presentar copia da acta do xurado, si disponse dela. A falta de achega do informe final, suporá a súa exclusión da bolsa colexial.
  5. Pór en coñecemento do COAG e do órgano de contratación de forma inminente calquera causa de incompatibilidade que poida existir para o desenvolvemento do seu labor como xurado.
 10. INCOMPATIBILIDADES DOS MEMBROS DOS XURADOS

  Os membros dos xurados dos concursos de proxectos do proceso arquitectónico e dos instrumentos de plan urbanístico, están suxeitos ao mesmo réxime de incompatibilidades, abstención e recusación establecido pola normativa para as autoridades e o persoal ao servizo das administracións públicas que interveñen nos procedementos de contratación. Así mesmo, nas bases dos respectivos concursos de proxectos establécese o réxime de incompatibilidades do xurado ao que todos os seus membros quedarán suxeitos.

  Ademais, os arquitectos membros dos xurados están tamén suxeitos ao Código Deontolóxico dos Arquitectos aprobado polo CSCAE.

Contacto

 Teléfono: 981 552 400

 Correo electrónico: concursos@colexiodearquitectos.org