Bolsa de xurados do COAG

BOLSA DE XURADOS COAG

PREÁMBULO-INTRODUCIÓN.

A Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público (en diante LCSP) na súa regulación dos Concursos de Proxectos indica que “o xurado estará composto por persoas físicas independentes dos participantes no concurso de proxectos e a súa selección respectará os principios de profesionalidade, especialización en relación co obxecto do contrato, imparcialidade, ausencia de incompatibilidade e independencia” (artigo 187.2 LCSP, na súa redacción dada pola disposición final 1.3 da Lei 9/2022 de Calidade da Arquitectura), así como que “cando se esixa unha cualificación profesional específica para participar nun concurso de proxectos, polo menos dous terzos dos membros do xurado deberán posuír esta cualificación ou outra equivalente” (art. 187.3 LCSP).

Pola súa banda, os estatutos colexiais, establecen entre as funcións do COAG (art.6.4 j) o “Prestar a colaboración que se lle requira na organización e difusión dos concursos que afecten os arquitectos”. En base a iso, en ocasións o COAG forma parte dos xurados de Concursos de Proxectos mediante a proposta de designación de representantes para formar parte dos mesmos, xa sexa que aqueles casos en que colabora activamente con algunha Administración Pública na convocatoria dun concurso de proxectos -colaboración que inclúe, entre outras cuestións, o asesoramento na redacción das bases do concurso e formar parte do xurado- e noutras ocasións cando se convida ao COAG unicamente a formar parte do xurado.

A tal fin, a Xunta de Goberno do COAG acordou, a pesar de non ser requisito obrigado por Lei e en exercicio de transparencia e máxima concorrencia, a creación da BOLSA DE XURADOS DO COAG cos seguintes obxectivos:

  • Dar oportunidade á profesión de contar con procesos de valoración de calidade, algo que beneficiaría en primeiro termo aos arquitectos/as concorrentes e, en xeral, á arquitectura.

  • Garantir a selección das mellores propostas dun modo transparente.

  • Poder seleccionar perfís de xurados adaptados á temática de cada concurso.

  • Garantir as retribucións dos membros do xurado.

  • Axudar a que os xurados se compoñan conforme ás previsións do artigo 187, apartados 2 e 3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público

Os requisitos para formar parte da BOLSA DE XURADOS DO COAG, a forma e prazo de inscrición, o procedemento de designación, así como os dereitos e obrigacións dos integrantes da bolsa establécense na Circular 5 2024.

Contacto

 Teléfono: 981 552 400

 Correo electrónico: concursos@colexiodearquitectos.org