COAG Estudio

GL | ES

COAG Estudio

«COAG Estudio» é a aplicación informática que permite aos colexiados do Colexio de Arquitectos o visado ou rexistro dos seus traballos profesionais. 

A tramitación dixital consiste na sinatura dixital de arquivos, converténdoos así en arquivos de identidade e autenticidade inquebrantables. Mediante a esta aplicación informática, pódense enviar a visar expedientes dixitalmente seguindo un procedemento ordenado, hanse cubrir uns datos obrigatorios e introducir a documentación gráfica e escrita en formato PDF. 

A tramitación faise a través da aplicación de escritorio COAGEstudio, que pode descargarse como se indica a continuación, e que é compatible co Vista e Windows 7/8/10. En calquera caso, con independencia do sistema operativo empregado, os colexiados que o desexen poden empregar como alternativa a aplicación COAGEstudio web en versión “beta”. Se desexa utilizar esta versión “beta” para a tramitación, por favor comprobe os requisitos e siga as instruccións que se indican a continuación no apartado correspondente.

COAG Estudio. Aplicación de escritorio.

Instalación e configuración de COAGEstudio

COAG Estudio (Windows Vista / 7 / 8 / 10)*

Notas:

 • * Non soportado para Windows 11. Os usuarios con windows 11 deberán utilizar COAG Estudio Aplicación Web.
 • Antes de proceder á instalación, é necesario descomprimir o contido do arquivo .zip a unha carpeta do seu disco duro.
 • Se utilizas o antivirus «Avast», podes experimentar incidencias no funcionamento de COAG Estudio. Isto débese ao comportamento do antivirus nas súas últimas actualizacións. Esta guía describe como establecer unha exclusión para COAG Estudio no «Avast».

COAG Estudio. Aplicación web (beta).

A versión web de COAGEstudio presenta un “interface” máis simplificado, e pode ser utilizada desde calquera punto de internet a través dos últimos sistemas operativos e navegadores. 

Se desexa pasar a tramitar a través de COAG Estudio web (beta), teña en conta:

 • Os arquivos débense subir xa asinados electronicamente por parte dos autores correspondentes. Neste sentido, lembramos existen aplicacións gratuitas que permiten asinar individualmente, ou en lote, os arquivos pdf (@autofirma, XolidoSign,…).
 • Se opta por esta versión, a aplicación de escritorio poderase seguir utilizando, se ben sincronizando cada vez que se produzan actualizacións na documentación.
 • Un dos obxectivos desta versión “beta” é recadar as opinións e suxestións dos colexiados, a efectos de mellorar a aplicación. Neste sentido, o COAG ofrecerá soporte preferente aos colexiados que utilicen a versión “beta”.

Solicitar o uso de COAG Estudio Web (beta)

———-

GL | ES

COAG Estudio

«COAG Estudio» es la aplicación informática que permite a los colegiados del Colegio de Arquitectos el visado o registro de sus trabajos profesionales.

La tramitación digital consiste en la firma digital de archivos, convirtiéndolos así en archivos de identidad y autenticidad inquebrantables. Mediante la esta aplicación informática, se pueden enviar a visar expedientes digitalmente siguiendo un procedimiento ordenado, se han cubrir unos datos obligatorios e introducir la documentación gráfica y escrita en formato PDF. 

La tramitación se hace a través da aplicación de escritorio COAGEstudio, que puede descargarse como se indica a continuación, y que es compatible con Vista e Windows 7/8/10. En cualquier caso, con independencia del sistema operativo empleado, los colegiados que lo deseen pueden emplear cómo alternativa la aplicación COAGEstudio web en versión “beta”. Si desea utilizar esta versión “beta” para la tramitación, por favor compruebe los requisitos y siga las instrucciones que se indican a continuación en el apartado correspondiente

COAG Estudio. Aplicación de escritorio.

Instalación y configuración de COAGEstudio

COAG Estudio (Windows Vista / 7 / 8 / 10)*

Notas:

 • * No soportado para Windows 11. Los usuarios con windows 11 deberán utilizar COAG Estudio Aplicación Web.
 • Antes de proceder a la instalación, es necesario descomprimir el contido del archivo .zip a una carpeta de su disco duro.
 • Si utilizas el antivirus «Avast», puedes experimentar incidencias no funcionamiento de COAG Estudio. Esto se debe al comportamiento del antivirus en sus últimas actualizaciones. Esta guía describe como establecer una exclusión para COAG Estudio en el «Avast».

COAG Estudio. Aplicación web (beta).

La versión web de COAGEstudio presenta un “interface” máis simplificado, y puede ser utilizada desde cualquier punto de internet a través de los últimos sistemas operativos y navegadores. 

Si desea pasar a tramitar a través de COAG Estudio web (beta), tenga en cuenta:

 • Los archivos se deben subir ya firmados electrónicamente por parte de los autores correspondientes. En este sentido, recordamos existen aplicaciones gratuitas que permiten firmar individualmente, o en lote, los archivos pdf (@autofirma, XolidoSign,…).
 • Si opta por esta versión, la aplicación de escritorio se podrá seguir utilizando, si bien sincronizando cada vez que se produzcan actualizaciones en la documentación.
 • Uno de los objetivos de esta versión “beta” es recabar las opiniones y sugerencias de los colegiados, a efectos de mejorar la aplicación. En este sentido, el COAG ofrecerá soporte preferente a los colegiados que utilicen la versión “beta”.

Alta en COAG Estudio Web (beta)