Reclamacións

Galego

En cumprimento do disposto no art. 19 da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, a través deste servizo pódense efectuar reclamacións sobre conflitos entre o consumidor ou usuario cun arquitecto ou co Colexio de Arquitectos.

Se quere consultar os Estatutos do Colexio e o Código Deontolóxico dos Arquitectos, pode facelo neste ENLACE.

Pode remitir a súa reclamación mediante o formulario que figura enlazado a continuación, conforme ás seguintes indicacións:

  • Por medio telemáticos, sempre e cando a reclamación vaia asinada polo reclamante con firma dixital válida (DNI dixital, certificado FNMT…). Neste caso, poderá aportarse a reclamación cuberta e asinada dixitalmente como documento anexo no formulario online enlazado a continuación.
  • En papel con sinatura manuscrita, deberá aportarse acompañado cunha fotocopia do DNI do reclamante, en calquera oficina colexial ou remitíndoa por correo postal a:

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana, 1. Casa da Conga
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA

Castellano

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a través de este servicio se pueden efectuar reclamaciones sobre conflictos entre el consumidor o usuario con un arquitecto o con el Colexio de Arquitectos.

Si quiere consultar los Estatutos del Colexio y el Código Deontológico de los Arquitectos, puede hacerlo en este ENLACE.

Puede remitir su reclamación mediante el formulario que figura enlazado a continuación, conforme a las siguientes indicaciones:

  • Por medio telemáticos, siempre y cuando la reclamación vaya firmada por el reclamante con firma digital válida (DNI digital, certificado FNMT…). En este caso, se podrá aportar la reclamación cubierta y firmada digitalmente como documento anexo en el formulario online enlazado a continuación.
  • En papel con firma manuscrita, deberá aportarse acompañado de una fotocopia del DNI del reclamante, en cualquier oficina colegial o remitiéndola por correo postal a:

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana, 1. Casa da Conga
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA