Órganos de goberno

Xunta de Goberno

Dona Elena Ampudia Aixendri
Decana Presidenta e representante do Colexio no Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
decana@coag.es

Dona Alicia Romaní Bóveda
Tesoureira-Contadora
tesorera@coag.es

Dona Elvira Carregado Pazos
Secretaria
secretaria@coag.es

Vogais

Dona Emma Noriega García
Vogal
vocal1@coag.es

Dona Ana Isabel Couto Pérez
Vogal
vocal2@coag.es

D. Ramón Montero Cereijo
Vogal
vocal3@coag.es

Dona Clara González Gil
Vogal en representación da Delegación de A Coruña
vocal.coruna@coag.es

D. Antonio Davila Alonso
Vogal en representación da Delegación de Vigo
vocal.vigo@coag.es

D. Roberto Costas Pérez
Presidente Delegación de A Coruña

Dona Carmen Figueiras Lorenzo
Presidenta Delegación de Lugo

D. Rafael Castro Armesto
Presidente Delegación de Ourense

D. Anselmo Villanueva Peón
Presidente Delegación de Pontevedra

D. Manuel Martínez Carazo
Presidente Delegación de Vigo

D. Ángel Cid Carballo
Presidente Delegación de Santiago

Dona Carmen Pérez Parapar
Presidenta Delegación de Ferrol

Xuntas Directivas

Delegación de A Coruña
Presidente D. Roberto Costas Pérez presidente.coruna@coag.es
Tesoureira Dona Julia Álvarez García tesorera.coruna@coag.es
Secretario D. Oscar Pedrós Fernandez secretario.coruna@coag.es
Delegación de Lugo
Presidenta Dona Carmen Figueiras Lorenzo presidenta.lugo@coag.es
Tesoureira Dona Mónica Folgueira Cobas tesorera.lugo@coag.es
Secretario D. Raúl J. Veiga Lamelas secretario.lugo@coag.es
Delegación de Ourense
Presidente D. Rafael Castro Armesto presidente.ourense@coag.es
Tesoureira Dona Marta Feijoo Gil tesorera.ourense@coag.es
Secretario D. Abel Mares González secretario.ourense@coag.es
Delegación de Pontevedra
Presidente D. Anselmo Villanueva Peón presidente.pontevedra@coag.es
Tesoureiro D. Carlos Berride Abalo tesorero.pontevedra@coag.es
Secretaria Dona María Luisa Pierres López secretaria.pontevedra@coag.es
Delegación de Vigo
Presidente D. Manuel Martínez Carazo presidente.vigo@coag.es
Tesoureira Dona Sonia Mª Alvarado Peitieiros tesorera.vigo@coag.es
Secretaria Dona María Mariño de Oya secretaria.vigo@coag.es
Delegación de Santiago
Presidente D. Ángel Cid Carballo presidente.santiago@coag.es
Tesoureira Dona Carmen Rey López tesorera.santiago@coag.es
Secretaria Dona Susana Rodríguez Carballido secretaria.santiago@coag.es
Delegación de Ferrol
Presidenta Dona Carmen Pérez Parapar presidenta.ferrol@coag.es
Tesoureiro D. José Manuel López Leira tesorero.ferrol@coag.es
Secretaria Dona María de la Concepción Laborda Alberto secretaria.ferrol@coag.es

 

Xunta directiva da Agrupación de Arquitectos peritos e forenses

contacto: directiva.aapf@coag.es

Presidente: D. Carlos Alvira Dupla
Secretario: D. Fernando M. Tabernero Duque
Tesoureiro: D. José Antonio Piñeiro Carrera

Representantes por delegacións colexiais:

A Coruña: Dona María Engracia Balayo Caamaño
Lugo: Dona Patricia López González
Ourense: D. José Antonio Piñeiro Carrera
Pontevedra: D. Carlos Alvira Dupla
Vigo: D. César Jiménez López
Santiago: D. Fernando M. Tabernero Duque
Ferrol: D. Vicente Fernández-Couto Gómez