Actuacións do Colexio

21-07-2016
Recurso de reposición impugnando a licitación da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a contratación do proxecto básico e de execución das obras de rehabilitación integral do edficio administrativo na Rúa Benito Corbal de Pontevedra
22-03-2016
​Alegacións ao texto do anteproxecto do Regulamento para o desenvolvemento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia​
07-06-2017
Asignación de encargos en virtude da convocatoria da quenda de arquitectos para a catalogación de centros de ensino públicos, competencia da Xunta de Galicia
24-05-2017
Reunións de seguemento da Guía de Tramitación de traballos profesionais
28-04-2017
Proposta dedicación “Día das Artes Galegas 2018” a Alejandro de la Sota
08-03-2017
O concello Baiona estima parcialmente o recurso de reposición interposto polo COAG en ipugnación la licitación do contrato de servizos de redacción dos dos plans especiais de protección de Morade HT (O) e Medialdea (UT (O).
02-03-2017
Suxestións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ao Proxecto de Decreto polo que se regulará a composición e funcionamento dos Consellos Territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia, do Consello Asesor dos Camiños de Santiago e da Comisión Técnica de Arqueoloxía
10-02-2017
O COAG interpón recurso de reposición en impugnación da licitación convocada polo concello de Baiona para adxudicar o contrato de servizos de redacción dos dos plans especiais de protección de Morade HT (O) e Medialdea (UT (O)
19-01-2017
Declaración do COAG ante o Derrubo da “Casa Guzmán” de Alejandro de la Sota
01-12-2016
O COAG entrega o traballo elaborado para a redacción da Guía de Cor e Materiais de Galicia