Actuacións do Colexio

08-03-2017
O concello Baiona estima parcialmente o recurso de reposición interposto polo COAG en ipugnación la licitación do contrato de servizos de redacción dos dos plans especiais de protección de Morade HT (O) e Medialdea (UT (O).
02-03-2017
Suxestións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ao Proxecto de Decreto polo que se regulará a composición e funcionamento dos Consellos Territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia, do Consello Asesor dos Camiños de Santiago e da Comisión Técnica de Arqueoloxía
10-02-2017
O COAG interpón recurso de reposición en impugnación da licitación convocada polo concello de Baiona para adxudicar o contrato de servizos de redacción dos dos plans especiais de protección de Morade HT (O) e Medialdea (UT (O)
19-01-2017
Declaración do COAG ante o Derrubo da “Casa Guzmán” de Alejandro de la Sota
01-12-2016
O COAG entrega o traballo elaborado para a redacción da Guía de Cor e Materiais de Galicia
31-10-2016
Alegacións do COAG ao Catálogo das Paisaxes de Galicia elaborado polo Instituto de Estudos do Territorio
26-09-2016
Interposición de recurso de reposición contra convocatoria do Concello de Vila de Cruces para a provisión dunha praza de técnico medio de urbanismo en réxime de funcionario interino
17-07-2015
Alegacións do COAG ao anteproxecto de Lei do Patrimonio Cultural de Galicia
09-06-2015
Anteproxecto de Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Suxerencias do COAG
11-03-2015
Anteproxecto da Lei do Solo de Galicia. Novas aportacións do COAG