Xestión de cobro de honorarios

Solicitude

Forma de presentación:

Telemática: a través da aplicación informática COAG Estudio

Presencial: Formulario de solicitude de xestión de cobro F-VIS-05-EC-01 V01

Descrición

A través deste trámite solicítase ao Colexio de Arquitectos que realice a xestión do cobro dos honorarios correspondentes a un traballo profesional. Nese sentido, ademais dos datos necesarios para o cobro (nome do promotor, importe líquido a cobrar), debe indicarse o modo no que se desexa que se realice o abono dos honorarios unha vez cobrados.

Para a tramitación dixital, no caso de que a xestión de cobro de honorarios realícese conxuntamente á presentación de documentación a trámite no Colexio, non é necesario xerar ningún documento no COAG-Estudio, sendo suficiente con indicar os datos correspondentes na pantalla de datos económicos.

No caso de que a xestión de cobro realícese de forma independente á presentación de documentación a trámite no Colexio, para a tramitación dixital debe xerarse na aplicación informática COAG-Estudio o documento “Factura do arquitecto” indicando os datos económicos necesarios para iso.

A tramitación presencial supón a presentación no Colexio de Arquitectos dun escrito solicitando o servizo no que se indiquen os datos económicos necesarios ou ben que vaia acompañado da minuta ou factura de honorarios correspondente.

Requisitos

A tramitación ordinaria debe realizarse de forma telemática e o solicitante deberá estar colexiado.